Start Normen Begeleiding en toezicht leerlingen

Arbobeleid

Begeleiding en toezicht leerlingen

Goedgekeurde norm
Wordt gehanteerd door
de Inspectie-SZW.
Inleiding

In praktijklessen of bij practica werken leerlingen met gevaarlijke stoffen, materialen, machines en gereedschappen (zie ook de normen machineveiligheid - algemeen en machineveiligheid - bedieningsmiddelen). Dat brengt risico's voor de veiligheid en gezondheid met zich mee, vooral omdat leerlingen in die situatie jeugdige werknemers zijn. Vaak hebben ze weinig werkervaring, kunnen de gevaren nog niet goed inschatten en zijn niet voltooid in de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling.

Norm

De werkgever zorgt voor zodanig adequate en deskundige begeleiding en toezicht, bijvoorbeeld door vakdocenten en toa's, dat gevaren worden voorkomen. Leerlingen zijn op hun beurt verplicht zich te houden aan de instructies.

Minimumeisen
 • Er wordt door vakdocenten toezicht gehouden op de veiligheid en gezondheid van de leerlingen tijdens hun werk
 • Het aantal toezichthouders is afgestemd op:
  • de groepsgrootte
  • de afmetingen van het lokaal
  • de vorm en indeling van het lokaal
  • aantal werkplekken en machines en de aard en risico’s van de werkzaamheden
 • Elke leerling krijgt bij alle practica een practicumreglement (waarin hun verplichtingen staan vermeld) dat ook toegelicht wordt in het onderwijsprogramma
 • De onderwerpen in dit reglement zijn dekkend voor de wettelijke bepalingen en het reglement wordt actueel gehouden door de vakdocent
 • De vakdocent toetst of de informatie is ontvangen én begrepen door de leerlingen
 • In het lokaal is recente informatie over de risico's van de aanwezige stoffen en machines aanwezig. Bij de werkzaamheden van leerlingen zijn de ter zake deskundige begeleiders voortdurend aanwezig
Bron

Arbowet artikel 8 en 11

 Arbobesluit artikel 1.37

Wensen
 • Gebruik spiegels om te bewerkstelligen dat alle hoeken van het lokaal goed zijn te overzien
 • Vrijwilligers en ouders kunnen, mits goed geïnstrueerd, ook bijdragen aan het houden van toezicht
 • Het practicumreglement laten ondertekenen door de leerlingen en hun ouders
Tips

 • Het reglement kan bijvoorbeeld de volgende onderwerpen bevatten:
  • Gebruik bril en (stof)jas of overall
  • Verbod op gebruik mobiele telefoons en draagbare geluidsapparatuur
  • Handschoenen dragen bij bepaalde werkzaamheden
  • Opbinden lang haar
  • Indien een hoofddoek wordt gedragen is deze gemaakt van niet ontvlambaar materiaal: katoen of wol
  • Verbod op eten, drinken, cosmetica opbrengen en pipetteren met de mond
  • Verbod op open vuur
  • Verplicht handen wassen
  • Melden gevaar
  • Opruimen
  • Ontvluchting en vluchtroute van het lokaal
 • Stel per situatie maximale groepsgroottes vast: bijvoorbeeld voor machinale houtverwerking en verspanende werkzaamheden een groepsgrootte van maximaal 8 leerlingen; voor las- en kookwerkzaamheden maximaal 12 leerlingen. Zie VO-Signaal 'Organiseren van goed toezicht op leerlingen in het praktijklokaal. Aan de hand van daarvan kunt u inhoudelijk beargumenteerd komen tot een groepsomvang waarop adequaat toezicht mogelijk is.
 • Groepen kunnen, eventueel tijdelijk, gesplitst worden als deze te groot zijn
Bijbehorende schoolvoorbeeld(en)
 
Bijbehorende vragen
 
Laatst gewijzigd
28-08-2008

 

Reactie op de norm: Begeleiding en toezicht leerlingen

Uw opmerkingen / suggesties:

Verzenden    Annuleren

Uw opmerkingen en/of suggesties zijn naar de redactie verstuurd.

Ok

Meer info

Zie Vergroten veiligheidsbewustzijn in de programmalijn Veilig, gezond en vitaal op Voion.nl