Norm: Coronavirus (versie 3 december 2021): Beschrijving norm, Wetgeving, Tips & Links, Vragen & Antwoorden

Deze norm en bijbehorende checklist geven de standpunten weer op basis van de wetenschappelijke kennis van het coronavirus en de daardoor veroorzaakte COVID-19 infectie die beschikbaar is op het moment van publicatie. Deze kennis is echter nog volop in ontwikkeling waardoor inzichten kunnen wijzigen. Bij wijzigingen wordt de versiedatum van de norm en de checklist aangepast. Deze wijzigingen worden bijgehouden in een logboek. U wordt via de website van Voion en de maandelijkse nieuwsbrieven van Voion geïnformeerd over wijzigingen in de Arbocatalogus-VO.

Inhoud van deze pagina

Versie: 3 december 2021 (logboek)

Vanaf 12 november 2021 gelden strengere quarantaine-regels: alle huisgenoten moeten bij een besmetting met COVID-19 in quarantaine, ongeacht of ze gevaccineerd zijn of niet.
Daarnaast zijn m.i.v. 29 november jl. enkele andere maatregelen (opnieuw) ingevoerd. Leerlingen en medewerkers dragen verplicht een mondkapje als zij zich door de school bewegen. Verder wordt (dringend) geadviseerd dat alle aanwezigen in de school (behalve tussen leerlingen onderling) 1,5 meter afstand houden van elkaar; de school is hierop ingericht. Het tweemaal per week (vrijwillig) preventief zelftesten geldt nu voor alle leerlingen en medewerkers, dus ook voor mensen die zijn gevaccineerd. Medewerkers werken zoveel mogelijk thuis.
Met ingang van 3 december is het testbeleid aangepast. Bij milde klachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of een verhoging tot 38 graden) volstaat een zelftest.
Deze en andere aanpassingen zijn nu ook verwerkt in de coronanorm in de Arbocatalogus-VO en in de Checklist.

Het Kabinet heeft op 18 december besloten dat het voortgezet (speciaal) onderwijs grotendeels dicht gaat. In de week van maandag 20 december tot en met vrijdag 24 december zijn de scholen gesloten. Er zijn een aantal uitzonderingen op de schoolsluiting. Voor leerlingen en onderwijspersoneel die in de school aanwezig (moeten) zijn, blijven de reeds geldende corona-maatregelen van kracht.

1.1. Beschrijving norm

Momenteel is er sprake van een pandemie. Deze pandemie wordt veroorzaakt door een coronavirus, het virus SARS-CoV-2. Blootstelling aan dit coronavirus kan leiden tot de ziekte COVID-19. COVID-19 is een infectieziekte die overdraagbaar is van mens op mens.

De belangrijkste symptomen van COVID-19 zijn:

 • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn).
 • Hoesten.
 • Benauwdheid.
 • Verhoging of koorts.
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).

Met name bij personen met een verminderde afweer, zoals ouderen en chronisch zieken, kan de ziekte uitlopen op een ernstige longontsteking met soms dodelijke afloop.

Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Via kleine waterdruppeltjes en aerosolen (waterdamp) komt het virus zo in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij hoest en/of niest en hoe meer virus hij kan verspreiden. Er zijn aanwijzingen dat iemand zonder symptomen besmettelijk kan zijn. Maar het is onduidelijk in hoeverre zij bijdragen aan de totale verspreiding van het nieuwe coronavirus. Onderzoek moet dit verder uitwijzen.
Ook via aanraking van besmette voorwerpen kan de huid van de handen worden besmet. Overdracht kan plaatsvinden als vervolgens met besmette handen aan het gezicht wordt gekomen (neus, mond of wrijven in de ogen).

1.2. Norm

De school weet welke maatregelen te nemen om blootstelling aan het coronavirus en COVID-19 bij medewerkers, leerlingen en hun naasten te voorkomen.

1.3. Minimum eisen

 • Er wordt voldaan aan de geldende coronarichtlijnen, adviezen en maatregelen van het RIVM, de Rijksoverheid en de algemene bepalingen uit de Arbowet en het Arbobesluit.
 • Er is met behulp van de checklist in de bijlage een verdiepende risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) coronavirus uitgevoerd. Met behulp van deze checklist kan de school beoordelen of alle te nemen maatregelen zijn uitgevoerd.
  De checklist bevat een praktische uitwerking van de geldende coronarichtlijnen, adviezen en maatregelen van het RIVM en de Rijksoverheid. Deze zijn volgens de Biologisch Arbeidshygiënische strategie (BAH) beschreven.
  In de checklist zijn ook nog aspecten beschreven die niet vermeld zijn in de geldende coronarichtlijnen, adviezen en maatregelen van het RIVM en de Rijksoverheid, maar wel verplicht zijn in kader van de algemene zorgplicht (artikel 3 van de Arbowet) en het actualiseren van de RI&E (artikel 5 van de Arbowet). Het voldoen aan deze verplichtingen en het realiseren van de bijbehorende maatregelen uit het Arbobesluit vindt eveneens plaats volgens de biologisch arbeidshygiënische strategie (BAH) (zie https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/maatregelen):
  1. Bestrijding aan de bron
  2. Technische maatregelen
  3. Organisatorische maatregelen
  4. Hygiënische maatregelen
  5. Persoonlijke beschermingsmiddelen
  6. Preventief vaccineren
  7. Prik/spat/spuug/snij-incidentenprocedure
  8. Therapie bij ziekte.
 • De aandachtspunten en te nemen maatregelen zijn beschreven in een plan van aanpak. In de checklist is een voorzet voor een plan van aanpak toegevoegd.

1.3.1. Bestrijding aan de bron

Er vindt op school zo veel mogelijk bestrijding aan de bron plaats door:

A. Het voorkomen van de aanwezigheid van personen met klachten

 • Medewerkers en leerlingen komen niet naar school bij een of meer van de volgende (luchtweg) klachten: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping).
 • Medewerkers en leerlingen (onder begeleiding van een ouder/verzorger) met milde klachten die horen bij een COVID-19 infectie, d.w.z. neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of een verhoging tot 38 graden, doen een zelftest.
  • Is de uitslag van de zelftest positief, dan blijft men thuis en is voorzichtig met contacten met huisgenoten. Geadviseerd wordt om een afspraak te maken bij de GGD voor een PCR-test. Deze PCR-test geeft zekerheid over de uitslag.
  • Is de uitslag van de zelftest negatief, dan mag men naar school, maar men blijft dan wel voorzichtig met de contacten met andere mensen en houdt zich aan de basisregels.

Als de milde klachten blijven, dan doet men de volgende dag opnieuw een zelftest. Bij aanhoudende milde klachten of toenemende klachten die passen bij corona, wordt geadviseerd een afspraak te maken bij de GGD voor een PCR-test.

 • Medewerkers en leerlingen (in overleg met een ouder/verzorger) met ernstige(re) symptomen die horen bij een COVID-19 infectie, d.w.z. hoesten en/of benauwdheid en/of koorts en/of verlies van reuk/smaak (zonder neusverstopping), worden geadviseerd een afspraak te maken bij de GGD voor een PCR-test.
  • Is de uitslag van de PCR-test positief, dan komt men niet naar school, maar gaat men in isolatie en volgt de instructies van de GGD.
  • Is de uitslag van de PCR-test negatief, dan mag men naar school, maar men blijft dan wel voorzichtig in de contacten met andere mensen en houdt zich aan de basisregels.
 • Er zijn buiten de school en in de school posters geplaatst om medewerkers en leerlingen te wijzen op deze en andere regels.
 • Medewerkers en leerlingen komen niet naar school als iemand in het huishouden naast milde verkoudheidsklachten ook koorts en/of benauwdheidsklachten en/of verlies van reuk/smaak (zonder neusverstopping) heeft en/of moet hoesten. Medewerkers en leerlingen komen pas weer naar school als iedereen binnen het huishouden een negatieve uitslag voor de coronatest heeft.
 • In het geval een leerling of medewerker in contact is gekomen met iemand met COVID-19 én (nog) niet is beschermd (niet-immuun) tegen COVID-19 voor definitie van ‘beschermd’ zie paragraaf 1.3.1. C ‘Regels voor personen die beschermd (immuun zijn hierna), gaat diegene in quarantaine. Diegene kan zich laten testen tijdens de quarantaineperiode, ook als hij (nog) geen klachten heeft. Dit is mogelijk vanaf de 5e dag nadat die persoon in contact is gekomen met een besmet persoon.
 • Medewerkers en leerlingen die op school klachten ontwikkelen die horen bij een COVID-19 infectie, gaan naar huis en worden geadviseerd om bij milde klachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of een verhoging tot 38 graden) een zelftest te doen of bij ernstige(re) klachten (hoesten en/of benauwdheid en/of koorts en/of verlies van reuk/smaak, zonder neusverstopping), een afspraak te maken bij de GGD voor een PCR-test. De ouders/verzorgers van de leerling worden hierover geïnformeerd.
 • Bij één of meer met een PCR-test bevestigde besmettingen met COVID-19 bij leerlingen en/of medewerkers neemt de school contact op met de GGD als zij daarover nog niet door de GGD zijn benaderd.
 • Medewerkers met COVID-19-achtige klachten nemen contact op met de arbodienst en/of bedrijfsarts.
 • Ook bij twijfel of voor advies wordt door de leiding contact opgenomen met de GGD, arbodienst en/of bedrijfsarts.

B. Het voorkomen van de aanwezigheid van personen met een COVID-19 infectie

 • Ook zonder klachten kan iemand besmet zijn met het virus en dit overdragen op anderen. Dit geldt ook voor leerlingen en medewerkers die gevaccineerd zijn en/of eerder corona hebben gehad. Daarom testen alle leerlingen zichzelf preventief - onder begeleiding (dat is bijvoorbeeld thuis met ouders of met behulp van poster en/of filmmateriaal) - twee keer per week op corona. Ook alle medewerkers testen zichzelf (thuis) twee keer per week op corona.
  Hiertoe hebben alle scholen zelftesten ontvangen zodat medewerkers en leerlingen zichzelf twee keer per week kunnen testen. Het testen is altijd op vrijwillige basis en kan dus niet worden afgedwongen. Ga naar lesopafstand.nl/lesopafstand/zelftestenvoor meer informatie over zelftesten. 
 • Wanneer een zelftest een negatieve uitslag heeft, kan men naar school. Is de uitslag van de zelftest positief, dan komt men niet naar school en wordt geadviseerd naar de GGD te gaan voor een PCR-test. De uitslag van de PCR-test wacht men thuis af.
 • Medewerkers en leerlingen met een positieve PCR-test (d.w.z. een bewezen COVID-19 infectie) komen niet naar school, maar gaan in isolatie en volgen de instructies van de GGD.
 • Medewerkers en leerlingen met een, door een PCR-test bewezen, COVID-19 infectie, maar (nog) zonder klachten, blijven 5 dagen vanaf de testafname in thuisisolatie. Zijn tot 5 dagen na de testafname géén klachten opgetreden die passen bij COVID-19, dan mogen betreffende medewerkers/leerlingen uit isolatie. Als de werknemer/leerling binnen de 5 dagen na testafname wél klachten krijgt, dan blijft deze langer thuis conform de volgende bullet.
 • Medewerkers en leerlingen blijven bij een, door een PCR-test bewezen, COVID-19 infectie met symptomen, minimaal 7 dagen thuis na de start van de symptomen en zieken uit. Medewerkers en leerlingen mogen pas naar school als ze na deze dagen 24 uur geen klachten meer hebben.
 • Medewerkers en leerlingen die (nog) niet zijn beschermd tegen COVID-19 (voor definitie van ‘beschermd’ zie vorige paragraaf A, vijfde bullet) komen niet naar school bij een bewezen COVID-19 infectie bij een huisgenoot. Medewerkers en leerlingen moeten thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact met de patiënt/huisgenoot met COVID-19. Als de werknemer geen 1,5 meter afstand houdt tot de patiënt/huisgenoot, moet hij dus thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag.
 • Medewerkers en leerlingen komen niet naar school bij een, met PCR-test bewezen, COVID-19 infectie bij een huisgenoot en/of bij een persoon waarmee zij in nauw contact (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter) zijn geweest. Medewerkers en leerlingen moeten thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact met de huisgenoot/patiënt met COVID-19. Als de werknemer geen 1,5 meter afstand houdt tot de huisgenoot/patiënt, moet hij dus thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde huisgenoot/patiënt weer uit isolatie mag.
 • Als blijkt dat medewerkers en leerlingen die op school zijn geweest COVID-19 hebben gekregen, wordt voor advies contact opgenomen met de GGD. De GGD neemt het protocol vervolgens over.
 • Medewerkers met een, door een PCR-test bewezen, COVID-19 infectie nemen contact op met de arbodienst en/of bedrijfsarts.

C. Regels voor personen die beschermd (immuun) zijn

 • Leerlingen en medewerkers zijn beschermd (immuun) tegen COVID-19 als:
  • Het meer dan 14 dagen geleden is dat zij een 2e prik hebben gehad met het vaccin van AstraZeneca, Pfizer of Moderna, of
  • Het meer dan 14 dagen geleden is dat zij één prik hebben gehad met een van deze vaccins en daarvoor corona hebben gehad, of
  • Het meer dan 28 dagen geleden is dat zij één prik hebben gehad met het vaccin van Janssen, of
  • Zij binnen de afgelopen 6 maanden (180 dagen) corona hebben gehad.
 • Medewerkers en leerlingen die beschermd (immuun) zijn, moeten (ook) in quarantaine als iemand in het huishouden met een PCR-test positief is getest en/of als zij in nauw contact (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter) zijn geweest met iemand met COVID-19.
 • Medewerkers en leerlingen die beschermd zijn, worden (ook) geadviseerd om twee keer per week een zelftest uit te voeren.
 • Medewerkers en leerlingen die beschermd zijn, moeten zich - net als iedereen - aan de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen blijven houden. Ondanks de vaccinatie is er toch een kans besmet te raken (zonder daar (heel) ziek van te worden). Ook heeft de vaccinatie invloed heeft op de besmettelijkheid: mensen die gevaccineerd zijn, zijn vaak minder besmettelijk, maar ze kunnen wel besmettelijk zijn. Het is daarom belangrijk dat iedereen zich voorlopig aan de maatregelen houdt.
 • Personen die met een PCR-test positief zijn getest op corona moeten altijd in isolatie, ook als zij zijn beschermd tegen COVID-19 (en er geen of slechts milde klachten zijn).

D. Beperken van fysieke contacten en beperken van verspreiding van het virus

 • OP-ers werken (na lestijd) zoveel mogelijk thuis.
 • OOP-ers werken thuis tenzij dit vanwege de aard van de werkzaamheden niet anders dan op school kan.
 • Medewerkers zijn door school geïnformeerd over het zo goed mogelijk inrichten van het thuiswerk. Indien nodig worden hulpmiddelen verstrekt.
 • Behalve het onderwijs aan de leerlingen, worden fysieke activiteiten zoals vergaderingen, studiedagen, oudergesprekken en open dagen, niet georganiseerd. Als ze toch noodzakelijk zijn, dan vinden ze digitaal plaats.
 • Op school wordt waar mogelijk cohortering toegepast. Cohortering betekent dat leerlingen worden ingedeeld in (sub)groepen en dat het contact tussen deze subgroepen wordt beperkt. Houd, wanneer hiervoor gekozen wordt, verschillende klassen, vakken, leerjaren en/of schoolniveaus zoveel mogelijk gescheiden van elkaar en houd een registratie bij. Wanneer een groep leerlingen kan worden opgedeeld in subgroepen, hoeft bij een eventuele besmetting slechts een beperkt deel in quarantaine. Dit is uiteindelijk aan de GGD om te bepalen in een concreet geval.

1.3.2. Technische/organisatorische maatregelen in het algemeen

A. Risicogroepen

Het RIVM heeft aandachtspunten opgesteld rondom de inzet van medewerkers uit de risicogroepen. Deze aandachtspunten zijn uitgewerkt in de checklist verdiepende RI&E. Voor de risicogroepen geldt:

 • Werknemers die tot een risicogroep behoren kunnen hun eigen werk blijven doen zo lang er consequent en volgens de geldende richtlijnen/procedures wordt gewerkt (eventueel in combinatie met aanvullende maatregelen) en oncontroleerbare situaties worden vermeden. Werknemers uit de risicogroepen hebben de keuze van dit uitgangspunt af te wijken in overleg met de werkgever (al dan niet met betrokkenheid van de bedrijfs-/arbo-arts).
 • Leerlingen die tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is een keuze van de ouders/verzorgers na overleg met de school en eventuele betrokkenheid van de behandelend arts of jeugdarts.
 • Werknemers/leerlingen met gezinsleden/huisgenoten uit een risicogroep komen werken/gaan naar school, maar hebben de keuze van dit uitgangspunt af te wijken in overleg met de werkgever/school (al dan niet met betrokkenheid van de bedrijfs-/arbo-arts).
 • Specifiek voor zwangere vrouwen geldt het voorzorgsprincipe. Dat wil zeggen dat de inhoud van het werk, de individuele gezondheids- en risicofactoren en de werkomstandigheden altijd het vertrekpunt zijn bij de beoordeling hoe de vrouw veilig en gezond haar taken kan (blijven) uitvoeren; hierbij is altijd maatwerk nodig. De bedrijfsarts kan hierbij adviseren.

Het RIVM hanteert, voor zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde zwangeren, het volgende uitgangspunt voor de onderwijspraktijk:

 • Zwangere gezonde werkneemsters worden vanaf het derde trimester (28 weken) van de zwangerschap vrijgesteld van hun (reguliere) werk als het niet lukt om 1,5 meter afstand van anderen te houden. Zij moeten vanaf het derde trimester (vervangend) werk doen waarbij de afstand van 1,5 meter wel gehandhaafd kan worden.

In geval van lokale of regionale toename van de besmettingsgraad kan aanpassing van het totale pakket aan beheersmaatregelen nodig zijn.

 • Bij zwangere werkneemsters met gezondheidsproblemen of verhoogde risicofactoren (zoals ouder dan 35 jaar, BMI van 30 of meer enz.) wordt een individuele risico-inschatting gemaakt om op maat te kunnen adviseren en met de zwangere (en eventueel in afstemming met de verloskundige/gynaecoloog/behandelaar) beleid op te stellen inzake haar inzetbaarheid in het werk. Hierbij spelen de specifieke werkgebonden risico’s (zoals de mate van blootstelling en de mogelijkheid waarin de zwangere zich kan beschermen) mee.
 • Werknemers die zich zorgen maken, komen werken en gaan in gesprek met de werkgever over eventuele aanvullende afspraken (al dan niet met betrokkenheid van de bedrijfs-/arbo-arts).

B. Organisatie coronacrisis

 • Er is binnen de school een corona-aanspreekpunt (bij voorkeur inhoudelijke deskundige) of coronateam benoemd.
 • Er is door het aanspreekpunt of team een draaiboek samengesteld.
 • Genomen maatregelen worden geëvalueerd. Deze worden zo nodig bijgesteld.
 • Er vindt toezicht plaats op het naleven van de maatregelen.
 • De catering kan open indien nodig. De school gaat met de cateraar in gesprek over de wijze waarop deze open kan, met inachtneming van de basisregels.
 • Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de noodzakelijke voorzieningen/aanpassingen (i.v.m. 1,5 meter afstand).
 • Ambulante jeugdhulp is mogelijk. Geadviseerd wordt 1,5 meter afstand in acht te nemen tussen de hulpverlener en de leerling of via de hulpverlening digitaal te laten plaatsvinden.
 • Stages van leerlingen gaan alleen door als het stagebedrijf en de leerling de richtlijnen van het RIVM en de eigen sector naleven.
 • Er is met de BHV-organisatie besproken wat tijdens de coronacrisis de aandachtspunten zijn met betrekking tot de bedrijfshulpverlening (zie checklist verdiepende RI&E).

C. Informatievoorziening en voorlichting en instructie

 • Medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers van leerlingen zijn geïnformeerd over de relevante regels en afspraken.

D. Beperking aantal blootgestelden en beperken blootstellingstijd

 • Geadviseerd wordt om starttijden en de eindtijden van de schooldag, als veel medewerkers en leerlingen gebruik maken van het OV, te spreiden om het OV te ontlasten.
 • Geadviseerd wordt om pauzes te spreiden om piekdrukte op de gangen, in de aula en in de pauzeruimte van de medewerkers te voorkomen.

E. Wassen en desinfectie van handen

 • Medewerkers en leerlingen zijn geïnstrueerd over het wassen van de handen en het gebruik van desinfecterende handgel.
 • Bij het begin van de schooldag, voor en na de pauze en na een toiletbezoek wassen alle leerlingen en leraren hun handen met water en zeep en drogen de handen met papieren handdoekjes, handdoekrol of blazers. Als het wassen met water en zeep niet mogelijk is, desinfecteren ze hun handen met desinfecterende handgel. Het desinfectiemiddel bevindt zich bij voorkeur in een dispenser met sensor of in een dispenser met elleboogbediening (zodat er geen contact is van al die handen met het pompje van de dispenser).
 • Ook in andere ruimten waar het regelmatig wassen van de handen met water en zeep niet mogelijk is, wordt gebruik gemaakt van desinfecterende handgel.
 • De gebruikte desinfecterende handgels bevatten geen ethanol (= ethylalcohol).
  Ethanol staat in Nederland op de lijst kankerverwekkende stoffen en de lijst voor de voortplanting gevaarlijke stoffen. Meer informatie over deze stoffen kunt u vinden in de Arbocatalogus-VO ‘Hanteren van kankerverwekkende stoffen’.
  Een geschikte vervanger voor desinfecterende handgels met ethanol zijn handgels op basis van (minimaal) 70 % isopropanol (=isopropylalcohol IPA).
 • Hygiënematerialen (papieren zakdoekjes, papieren handdoekjes, zeep, handgels) zijn voldoende aanwezig.

F. Schoonmaken van oppervlakten en materialen

 • Desinfectie van oppervlakten en materialen is niet nodig. Het schoonmaken met water en schoonmaakmiddel of niet-desinfecterende schoonmaakdoekjes is voldoende.
 • Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de schoonmaakmedewerkers over het schoonhouden van veelgebruikte contactpunten in gezamenlijk gebruikte ruimten (toiletten, deurklinken, raamklinken, deur/glas rondom klink, lichtknoppen, liftknoppen, trapleuningen, knoppen koffieautomaten, waterkoker, knoppen van printers en kopieerapparatuur, knoppen van drank- en snoepautomaten) en de schoonmaakfrequentie. Het RIVM adviseert deze contactpunten meerdere keren per dag schoon te maken.
 • Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de catering over het schoonhouden van veelgebruikte contactpunten (counters, pinautomaten, paslezers) en de schoonmaakfrequentie. Het RIVM adviseert deze contactpunten meerdere keren per dag schoon te maken. In lokalen, werkruimten en overige ruimten is water met een geschikt schoonmaakmiddel/schoonmaakspray/schoonmaakdoekjes (geen desinfectiemiddel) aanwezig voor het reinigen van de oppervlakten en materialen die worden gebruikt. Leerlingen, docenten en ander onderwijspersoneel nemen na binnenkomst hun eigen bureaus/werktafels af met deze producten en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal/de werkruimte. Materialen dienen bij gebruik door meerdere leerlingen en/of medewerkers met regelmaat schoongemaakt te worden. Dit geldt ook voor andere werkplekken, gebruikte materialen en gereedschappen in praktijklokalen.

G. Installaties in het gebouw: ventilatie, drinkwater en rioolwatervoorzieningen

 • De klimaatsystemen (verwarming, ventilatie en airconditioning) worden onderhouden volgens de instructies van de installateur. De filters in de systemen worden gereinigd en vervangen, eveneens volgens de instructies van de installateur. Extra onderhoud van de systemen is niet noodzakelijk.
 • Bij het wisselen van filters is het ventilatiesysteem uitgeschakeld, worden handschoenen gedragen en wordt adembescherming gedragen (FFP2 of FFP3-stofmaskers). De filters worden afgevoerd in een afgesloten zak.
 • De school is voor de schoolgebouwen nagegaan of ze voldoen aan de minimumeisen voor de kwaliteit van de binnenlucht zoals gespecificeerd in het Programma van Eisen Frisse Scholen. Het Programma van Eisen Frisse Scholen onderscheidt eisen in drie klassen: A zeer goed, B goed en C acceptabel.
  Leslokalen die zijn gebouwd of gerenoveerd nadat het Bouwbesluit 2012 van kracht werd, voldoen minimaal aan klasse B in het Programma van Eisen Frisse Scholen (950 CO2 ppm) zoals opgenomen in de Arbocatalogus-VO (lokalen/theorielokaal-binnenklimaat). Deze norm is haalbaar met de in het Bouwbesluit 2012 voorgeschreven ventilatiecapaciteit van 30,6 m3/uur luchtverversing per persoon.
  Voor leslokalen in bestaande bouw (waarvoor de (ver)bouwvergunning is ingediend op of na 1-1-2010) geldt dat de binnenlucht kwaliteit minimaal moet voldoen aan klasse C van het Programma van Eisen Frisse Scholen (1.200 CO2 ppm) zoals opgenomen in de Arbocatalogus-VO (lokalen/theorielokaal-binnenklimaat). Deze luchtkwaliteit is haalbaar met een ventilatiecapaciteit van 21,6 m3/uur luchtverversing per persoon.
  Alle overige leslokalen (waarvoor de (ver)bouwvergunning is ingediend voor 1-1-2010) moeten ook minimaal voldoen aan klasse C van het Programma van Eisen Frisse Scholen (1.200 CO2 ppm) zoals opgenomen in de Arbocatalogus-VO. Echter omdat de oude Bouwbesluiten een ventilatiecapaciteit van 12,4 m3/uur luchtverversing per persoon voorschreven (hetgeen met de door Frisse Scholen gebruikte parameters overeenkomt met circa 1.800 CO2 ppm), zullen de meeste van deze gebouwen klasse C voor binnenlucht niet halen. Voor deze scholen waar de maximale CO2 waarde van 1.200 ppm wordt overschreden, geldt dat zij een plan moeten maken om een binnenlucht kwaliteit te realiseren overeenkomstig klasse C in het Programma van Eisen Frisse Scholen.
  De belangrijkste eisen waaraan de ventilatie moet voldoen zijn uitgebreid beschreven in de Arbocatalogus-VO-Lokalen en de Arbocatalogus-VO-Schoolgebouw-Kantoorwerkplekken. Deze eisen zijn ook uitgewerkt in de checklist verdiepende RI&E. De kwaliteit van de ventilatie kan, indien noodzakelijk of indien gewenst, beoordeeld worden door het verrichten van duurmetingen naar de CO2-concentratie in de ruimten van de school.
 • De ventilatie in ruimten die voor bepaalde activiteiten worden gebruikt maar hier oorspronkelijk niet voor bedoeld waren, wordt eveneens beoordeeld.
 • Indien de school ondersteuning nodig heeft bij het nagaan van de ventilatie in hun gebouwen, kan de school voor informatie en advies terecht bij de VO-raad. Dit kan ook indien er twijfel bestaat of een (ouder) gebouw voldoet aan de het Programma van Eisen Frisse Scholen en/of eisen van het Bouwbesluit.
 • Wanneer uit de controle van de ventilatiesystemen blijkt dat deze niet voldoen aan de minimale eisen of uit het Programma van Eisen Frisse scholen en/of het Bouwbesluit, kan de school contact opnemen met de lokale GGD. Zij adviseren vervolgens over passende maatregelen.
 • De inschakelperiode van de ventilatiesystemen is zo nodig verruimd. Er wordt minimaal 2 uur voor het gebouw open gaat gestart met nominale ventilatie (gelijk aan ventilatie tijdens gebruik van het gebouw). De mate van ventilatie wordt niet eerder dan 2 uur nadat het gebouw gesloten is, verlaagd. Er wordt 24/7 geventileerd. De ventilatie wordt dus niet uitgezet als het gebouw niet gebruikt wordt. Dit geldt ook voor de afzuiging van de toiletten.
 • Er wordt in gemeenschappelijke ruimten geen gebruik gemaakt van ventilatiesystemen (zoals vaste en mobiele airco-units) waarbij recirculatie van lucht binnen één ruimte plaatsvindt.
 • Ventilatiesystemen met centrale recirculatie waarbij lucht van de ene ruimte naar de andere ruimte wordt gebracht, is toegestaan omdat casuïstiek waarbij dit een rol speelde in de verspreiding van een infectieziekte ontbreekt. Bij centrale recirculatie legt de aangezogen lucht een relatief lange weg af voordat het gerecirculeerd wordt. Hierdoor wordt de kans als klein geschat dat druppels of eventuele aerosolen via deze recirculatie in andere ruimtes terechtkomen. Bij centrale recirculatie is het wel van belang dat er voldoende verse buitenlucht wordt toegevoegd om te voldoen aan de minimale ventilatie-eisen.
 • Er wordt in gemeenschappelijke ruimten geen gebruik gemaakt van tafelventilatoren of staande ventilatoren. Energie besparende instellingen zoals vraag-gestuurde systemen geregeld via een klok of CO2 sensoren in de retourlucht, worden aangepast. Wijzig het CO2 setpoint in deze ruimten naar 400 ppm zodat in deze ruimten ook continu geventileerd wordt.
 • De aanwezige warmte-terugwinsystemen, indien aanwezig, garanderen 100% scheiding van retourlucht en aanvoerlucht.
 • Het openen van de ramen in toiletten wordt vermeden, behalve als er mechanische afzuiging in de toiletten ontbreekt. In dat geval blijven de ramen altijd open staan.
 • Er wordt, zeker als een ventilatiesysteem ontbreekt, optimaal gebruik gemaakt van te openen ramen en gevelroosters. Indien mogelijk (i.v.m. inbraakgevoeligheid) wordt er 24 uur per dag geventileerd door de ramen op een kier te zetten.
 • Ruimten worden, zeker als een ventilatiesysteem ontbreekt, tussentijds zoveel mogelijk geventileerd door het openen van ramen en tussendeuren, en wel gedurende 10 tot 15 minuten (=spuien). Tijdens het spuien kunnen sterke luchtstromen ontstaan (tocht). Vermijd dat deze sterke luchtstromen van persoon naar persoon gaan. Spui in ieder geval tijdens de pauzes en voor, tussen en na schooltijd.
 • In ruimten (zeker in ruimten waar een ventilatiesysteem ontbreekt en geventileerd moet worden middels het openen van ramen en deuren) kan het plaatsen van CO2-monitors inzicht geven wanneer en in welke mate er in een ruimte geventileerd moet worden. Door de monitor wordt de CO2-concentratie in de ruimte continu gemeten en wordt aangegeven wanneer (extra) ventilatie vereist is. Deze monitors worden bij voorkeur verbonden met het gebouwbeheersysteem (GBS) zodat de kwaliteit van de ventilatie gemonitord kan worden.
 • Er is extra aandacht voor het voorkomen van Legionellagroei in waterleidingen naar tappunten (kranen en douches), naar apparatuur in praktijklokalen en in installaties en apparatuur in leslokalen die momenteel niet of minder gebruikt worden.
 • Er wordt voorkomen dat sifons/watersloten van vloerputten, schrobputjes en wastafels droog komen te staan.
 • Medewerkers en leerlingen worden geïnstrueerd het toilet door te spoelen met de toiletdeksel dicht (indien aanwezig).

1.3.3. Technische/organisatorische maatregelen specifiek

A. Reizen naar en van school

 • Leerlingen en medewerkers worden verzocht zoveel mogelijk met de fiets naar school te komen, om de druk op het OV te verlagen. Als het niet mogelijk is met de fiets te komen worden leerlingen verzocht zich te laten brengen en halen door een ouder/verzorger.
 • Als er dagelijks 100 of meer leerlingen met het OV naar school gaan, zijn er afspraken gemaakt over het vervoer van leerlingen naar en van school (zie checklist verdiepende RI&E).

B. Logistiek rond en in school en inrichting van werkruimten en lesruimten 

 • Het minimaliseren van drukte tijdens verplaatsingen in school bijvoorbeeld door:
  • Langere lessen/meer blokuren in te roosteren.
  • Bewegingen van docenten en leerlingen door het gebouw zoveel mogelijk te beperken, bv. door te werken met vaste lokalen.
  • Gespreide pauzes , zowel in tijd als in ruimte (eventueel over meerdere ruimtes), om piekdrukte op de gangen, in de aula, in de lerarenkamer of in de kantine te voorkomen.
 • Geadviseerd wordt om rond school en in ruimten in school 1,5 m afstand tussen alle aanwezigen (behalve tussen leerlingen onderling) aan te houden. Maatregelen om deze afstand te realiseren zijn bijvoorbeeld:    
  • Plaatsing van meubilair van medewerkers op minimaal 1,5 m afstand van elkaar en van leerlingen (in docentenkamer, lokalen, praktijklokalen en werkruimten).
  • Benoeming van verschillende ingangen/uitgangen.
  • Scheiding van looproutes (eventueel 1-richtingsverkeer en verduidelijkt met lijnen, pijlen e.d.). 
  • Aanwezigheid van plattegronden van ruimten/vleugel/gebouw om de situatie te verduidelijken.
  • Ontmoediging van het gebruik van de liften. Als het gebruik van liften toch nodig is, bevindt zich maximaal 1 persoon tegelijkertijd in de lift.
  • Mogelijkheid voor medewerkers om lokalen eerder/later te betreden en te verlaten, gescheiden van de leerlingen met inachtneming van 1,5 meter afstand.
 • Werkplekken waar 1,5 m afstand houden tussen aanwezigen (behalve tussen leerlingen onderling) niet mogelijk is, zijn voorzien van een scherm of een andere fysieke afscherming (denk aan de receptie en de counter van de catering).
 • Er vindt zo weinig mogelijk contact plaats met:
  • Deurklinken door deuren, als dit kan i.v.m. brandveiligheid, open te zetten.
  • Materialen en hulpmiddelen die ook door anderen worden gebruikt. Niemand deelt materialen en hulpmiddelen (schrijfmaterialen, vaste telefoons, toetsenborden, muis, perforator, nietmachines e.d.).
  • Bedieningsknoppen, handvatten van machines en apparatuur en materialen van school die ook door anderen worden gebruikt.
  • Prullenbakken. Deze zijn, bij voorkeur, voorzien van een pedaal. Het legen vindt minimaal dagelijks plaats.

C. Praktische vakken

 • Praktische vakken (zoals bewegingsonderwijs, handvaardigheid, techniek e.d.) met meer onderling contact kunnen plaatsvinden. Er worden afspraken gemaakt over de mogelijkheid om 1,5 meter afstand van elkaar te kunnen houden voor mensen die dit willen.

D. Externe bezoekers

 • De school is terughoudend in het ontvangen van externe bezoekers. Geadviseerd wordt om fysieke activiteiten zoals oudergesprekken en open dagen niet te organiseren. Als ze toch noodzakelijk zijn, dan wordt geadviseerd om ze digitaal te laten plaatsvinden. Vieringen vinden plaats zonder externen.
 • De externen die de school bezoeken (ouders, chauffeurs, leveranciers, onderhoudsbedrijven enz.) worden geïnformeerd over de voor hun relevante maatregelen (via website, mail, alle ingangen van het gebouw).
 • Bij deze externe personen die de school moeten betreden wordt een gezondheidscheck gedaan.
 • Externe personen die de school bezoeken, doen dit bij voorkeur buiten de schooltijden en in ieder geval buiten de drukke starttijden en eindtijden van de schooldag. Zij spreken met de school af hoe laat ze de school bezoeken. Zij melden zich na aankomst bij een medewerker van de school en worden door de medewerker begeleid.
 • Materialen worden bij voorkeur tot de deur bezorgd.

E. Activiteiten

 • Scholen concentreren zich op het onderwijs aan de leerlingen. Geadviseerd wordt om alle andere externe fysieke activiteiten, zoals excursies, schoolkampen, sportdagen e.d., niet te organiseren.

F. Zingen

 • Zingen tijdens muziekles is toegestaan.

G. Vakantie naar het buitenland: ‘oranje’ en ‘rode’ landen

 • De school verzoekt medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers voor vertrek naar een vakantie naar het buitenland het reisadvies voor dat land na te gaan. Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje’ landen. Er geldt een negatief reisadvies voor ‘rode’ landen.
 • De school geeft een dringend advies aan medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers na terugkomst van een vakantie in een ‘oranje’ of ‘rood’ land om 10 dagen in quarantaine te gaan. Zij moeten thuisblijven en kunnen daarom niet op school of het schoolplein komen.
 • De school instrueert medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers na een vakantie in een ‘oranje’ of ‘rood’ land 10 dagen voor het begin van de school terug naar Nederland te komen.
 • De school stelt beleid op om erop toe te zien dat medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers die in thuisquarantaine zijn niet naar school of het schoolplein komen.
 • De school hoeft geen verzuimmelding te doen voor leerlingen die, vanwege thuisquarantaine direct na de vakantie niet naar school kunnen. Het belang van de volksgezondheid is hierbij doorslaggevend. De school hoeft ook geen verzuimmelding te doen voor kinderen die (met of zonder hun ouders) naar een land reizen waarvoor het reisadvies tijdens de vakantie wijzigt van ‘geel’ naar ‘oranje’ of ‘rood’ en die daardoor bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine gaan.
  De school overlegt zoveel mogelijk met ouders over de mogelijkheid leerlingen in thuisquarantaine afstandsonderwijs te geven.

1.3.4. Hygiënische basisregels

 • Er zijn basisregels opgesteld. Deze zijn zichtbaar aanwezig.
 • Medewerkers en leerlingen schudden geen handen, hoesten en niezen in hun elleboog, gebruiken de aanwezige papieren zakdoekjes en gooien deze na één keer gebruik weg. Daarna wassen ze de handen. Ze raken hun gezicht niet of zo weinig mogelijk aan.
 • Er hangt in alle ruimten waar de handen gewassen worden een was instructie. De handen worden na het wassen niet gedroogd met een handdoek, maar met papieren doekjes, handdoekrol of blazers.
 • Er wordt voldoende geventileerd (zie norm 1.3.2.G).

1.3.5. Persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapjes)

 • Het onderwijspersoneel en de leerlingen dragen in de school verplicht een mondkapje. Gedurende de les mogen de mondkapjes af als de leerling en docenten niet door het lokaal bewegen. Als de leerling zich verplaatst, moet het mondkapje weer opgedaan worden. De docent die zich door de klas beweegt, hoeft geen mondkapje te dragen; wel wordt dringend geadviseerd om dan de 1,5 meter afstand tussen leerling en docent in acht te nemen. Gym, toneel, dans en soortgelijke vakken vallen niet onder de mondkapjesplicht.
 • Onderwijspersoneel of leerlingen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen, opzetten of daarvan ernstig ontregeld raken, zijn daartoe niet verplicht en zijn uitgezonderd van de plicht. De werknemer of de leerling die zich beroept op een van de uitzonderingen zal de beperking of ziekte desgevraagd op enigerlei wijze aannemelijk moeten maken. Voorbeelden van die uitzonderingen zijn:
  • personen die een verminderde arm- of handfunctie hebben en daardoor geen mondkapje op kunnen zetten;
  • personen van wie de ademhaling te veel belemmerd wordt vanwege een longaandoening;
  • personen met zintuigelijke beperkingen die gebarentaal spreken;
  • personen met (ernstige) brandwonden op hun gezicht waardoor geen mondkapje gedragen kan worden en
  • personen die vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening ontregeld raken als zijzelf een mondkapje dragen.

Een verkoudheid wordt onder andere niet gezien als ziekte of beperking. Ook in die gevallen dient de leerling dan wel de werknemer een mondkapje te dragen.

 • Schoonmaakmedewerkers dragen tijdens het schoonmaken werkkleding. Bij zichtbare verontreiniging wordt deze vervangen. Er wordt dagelijks schone werkkleding gedragen.
 • Schoonmaakmedewerkers dragen tijdens het schoonmaken nitril handschoenen.

1.3.6. Vaccineren

Vaccinatie tegen COVID-19 wordt niet via school georganiseerd, maar is onderdeel van het landelijk Rijksvaccinatieprogramma. De wijze waarop mensen in de gelegenheid worden gesteld zich te laten vaccineren wordt door het Kabinet bepaald.

1.3.7. Prik-/snij-/spat-/spuug-incidenten

In het incidenten protocol is beschreven hoe te handelen bij een spuugincident tijdens de coronacrisis. Dit is ook met de BHV’ers besproken.

1.3.8. Therapie bij ziekte

Medewerkers en leerlingen zijn bekend met de symptomen zodat ze de behandelend arts snel op het goede spoor zetten.
Een medische behandeling wordt, indien noodzakelijk, zo snel mogelijk aangeboden.

1.4. Werkdruk/werkstress

De coronapandemie kan bij medewerkers en leerlingen tot een verhoging van de (werk)stress leiden. In de Arbocatalogus-VO agressie, onveiligheid en werkstress wordt beschreven hoe men met werkdruk en werkstress om kan gaan. Echter kan de corona-crisis tot specifieke werkdruk en werkstress leiden. Voor veel medewerkers is de crisis rond COVID-19 een stressvolle periode. Daarnaast kunnen medewerkers die al psychische klachten hadden, door deze crisis verergering of hernieuwing daarvan ervaren. De werkdruk en werkstress van medewerkers in relatie tot het werk kan veroorzaakt worden/versterkt worden door bijvoorbeeld:

 • Meer thuis werken.
 • Vermenging werk/privé.
 • Maken en geven van online onderwijs (minder ervaren deskundigheid, eigen competenties dan lesgeven voor de klas bijvoorbeeld).
 • Het aanspreken van leerlingen/anderen op handhaven (nieuwe) normen.
 • Risico’s/angst voor eigen gezondheid op het werk.
 • Minder ervaren sociale contacten/steun van collega’s/leidinggevenden.
 • Toegenomen werklast door én voor de klas én online lesgeven.
 • Aantasten vaste structuur door last-minute wijzigingen.

De school neemt de volgende maatregelen:

 • Door de school wordt aandacht besteed aan het verhoogd risico op werkstress en werkdruk tijdens de coronacrisis. Het is ook van belang de ervaren werkdruk en werkstress te inventariseren. Het is mogelijk hiervoor gebruik te maken van de quickscan PSA uit de Arboscan VO en deze aan te vullen met corona-specifieke werkdruk- en werkstressbronnen. In het tabblad Tips en Links wordt verwezen naar de website van de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. Op deze site wordt aandacht besteed aan de relevante werkdruk- en werkstressbronnen, hoe hiermee om te gaan en welke maatregelen helpen.
 • De school informeert de medewerkers ook over de mogelijkheid de ervaren werkdruk en werkstress te bespreken met de arbo-/bedrijfsarts. De medewerker kan hiervoor via de arbodienst een afspraak maken voor het preventief spreekuur van de arbo-/bedrijfsarts.
 • Tijdens de voorlichting en het onderricht aan medewerkers wordt ook aandacht besteed aan de risico’s op werkdruk en werkstress in relatie tot de corona-crisis en de maatregelen om deze tegen te gaan.