Norm: Incidentenregistratie

Inhoud van deze pagina

Vragen

Heeft de (g)mr instemmingsrecht, adviesrecht of informatierecht als het gaat om beleid en besluiten voor de invoering van de (verplichte) incidentenregistratie?

De artikelen 10 en 12 van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) geeft de (p)mr in instemmingsrecht voor zover het gaat om vaststelling of wijziging van regels aangaande veiligheid- gezondheids- en welzijnsbeleid en voor het personeelsdeel is dit geregeld in art 12 lid 1a.

Als de invoering van de incidentenregistratie in jullie school gepaard gaat met een voorgenomen besluit van het bevoegd gezag om het (school)veiligheidsbeleid te wijzigen, dan is instemming aan de orde. Gaat om het inzetten van een nieuw middel (de incidentenregistratie) in het kader van vigerend beleid, dan is vol te houden dat het niet een beleidswijziging betreft. In dat geval is informatierecht dan aan de orde. De mr heeft immers het recht om ongevraagd alle informatie van het bevoegd gezag te ontvangen (WMS artikel 8) die het nodig heeft om haar taak te vervullen.

Voor de verstandhouding met de mr is het altijd een goed idee hen te informeren over lopende ontwikkelingen,voorgenomen besluiten e.d. onder vermelding van het ‘soort’ recht. Dan is meteen duidelijk of er verschil van inzicht is tussen het bg en mr over adviesplicht dan wel instemmingsplicht m.b.t. het voorliggende onderwerp.

Moeten incidenten en arbeidsongevallen altijd geregistreerd en gemeld worden?

Nee. Deze vraag omvat meerdere vragen, die we hieronder apart beantwoorden.

Is een incident hetzelfde als een arbeidsongeval?
Nee, niet elk arbeidsongeval is het gevolg van een incident. Niet elk incident mondt uit in een arbeidsongeval volgens de definitie van de wet.

Artikel 1.3.i arbeidsongeval (Arbeidsomstandighedenwet): een aan een werknemer in verband met het verrichten van arbeid overkomen ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad en heeft geleid tot ziekteverzuim, of de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad.

Incidenten als daden van agressie, geweld, seksuele intimidatie of discriminatie hebben een ander karakter dan arbeidsongevallen. Deze incidenten vallen in het kader van de Arbowet onder de noemer psychosociale arbeidsbelasting. In het kader van de wet op het voortgezet onderwijs zijn ze gerelateerd aan de kwaliteit van het onderwijs. De werkgever moet beleid voeren op het zoveel als mogelijk voorkomen van deze incidenten (Arbowet art.3 lid 2, CAO VO, Arbocatalogus-VO). Daarnaast verplicht art. 24a lid 1 g van de wet op het voortgezet onderwijs de school het beleid met betrekking tot de veiligheid op te nemen in de schoolgids.

Moeten alle arbeidsongevallen geregistreerd worden?
Nee, alleen arbeidsongevallen die hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen, of tot een ziekenhuisopname; of tot blijvend letsel of tot de dood (Arbowet art. 9).

Moeten alle arbeidsongevallen gemeld worden?
Nee, alleen arbeidsongevallen die hebben geleid tot een ziekenhuisopname, tot blijvend letsel of tot de dood. Deze arbeidsongevallen meldt u bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Meer informatie vindt u bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Moeten alle incidenten geregistreerd worden?
Ja, werkgevers en werknemers in het vo zijn gehouden aan de CAO VO. De Arbocatalogus-VO maakt deel uit van de CAO VO. Naar verwachting zal deze verplichting in 2011 ook in wetgeving verankerd worden. Meer informatie over Incidentenregistratie vindt u in de norm Incidentenregistratie.

Moeten alle incidenten gemeld worden?
Nee, er bestaat geen meldingsplicht voor incidenten. Evenmin is er een voornemen om een meldingsplicht voor incidenten in te voeren.