Schoolvoorbeeld:
De organisatie van arbo op het Van Lodenstein College

Op de vijf scholen van het Van Lodenstein College staat de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) continu op de agenda. De verantwoordelijkheid is laag in de organisatie gelegd, zodat men zich tot ín de klas bewust is van hoe veilig te werken.

Inhoud van deze pagina

Elke locatie heeft een arbocommissie, bestaande uit de locatiemanager, de preventiemedewerker en het hoofd bedrijfshulpverlening. De locatiemanager is eindverantwoordelijke en de preventiemedewerker, meestal iemand van het onderwijsondersteunend personeel (OOP), voert de gemaakte afspraken uit.
Alle preventiemedewerkers hebben een tweedaagse cursus gevolgd. Een dag voorafgaand aan de uitvoering van de RI&E en een dag na uitvoering van de RI&E, waar de preventiemedewerkers hun ervaringen deelden en bespraken hoe de te nemen maatregelen moeten worden opgepakt.

De docent is verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de les. De docent is daarom betrokken bij de invulling en uitvoering van de RI&E.

De protocollen, zoals op het gebied van ziekteverzuim, agressie, pesten et cetera, zijn geïnventariseerd en worden geactualiseerd. Elk protocol heeft een eigenaar die zorgt dat het wordt nageleefd.

De school is een overkoepelend schoolveiligheidsplan aan het maken, waarin alle voorschriften en maatregelen geordend zijn opgenomen. Momenteel is veel al aanwezig maar nogal verspreid. Dit plan is voor iedereen toegankelijk. Elke locatie heeft de mogelijkheid specifieke elementen zelf toe te voegen. Daarnaast komt er een jaarplanning en zal op bepaalde thema’s, zoals gevaarlijke stoffen (chemicaliën), dieper worden ingegaan.

Er is een centraal preventieteam bestaande uit een arbocoördinator, veiligheidscoördinator en personeelsfunctionaris. Dit team is vooral coördinerend, ondersteunend en adviserend, zowel richting het directieteam als naar de arbocommissies op de locaties.

Effect op arbo

De docent is verantwoordelijk voor de veiligheid van de leerlingen tijdens de les. Door de invulling en uitvoering van de RI&E zo duidelijk op locatieniveau te organiseren, komt dat de bewustwording in de klas ten goede. Iedereen voelt zich zo (mede)eigenaar.

Winst

 • RI&E staat prominent op de agenda.
 • RI&E is een belangrijk thema binnen de locaties én op directieniveau dankzij de bemiddelende rol van het preventieteam en de ondersteuning van de arbocoördinator, die vinger aan de pols houdt.
 • De keuze om de verantwoordelijkheid voor RI&E laag in de organisatie te leggen, betekent dat gewerkt wordt aan locatie specifieke prioriteiten.

Pluspunt

 • Preventiemedewerkers krijgen ruimte (uren) voor de RI&E, dat is nu vastgelegd in hun functieomschrijving.
 • Ook voor de arbocoördinator is het een vast onderdeel van zijn taak.
 • Aandachtspunt: Regelgeving en wetgeving moeten goed worden bijgehouden.

Tijd

In 2008 is op Het Van Lodenstein College begonnen met deze vorm van RI&E. Na een eerste inventarisatie in 2008, waarbij de noodzakelijke maatregelen waren genomen, is de RI&E eind 2014 weer op de agenda gezet. Het bezoek van de Inspectie SZW (voorheen de arbeidsinspectie) aan de locatie Barneveld was aanleiding om het weer op te pakken.

Kosten

De uren voor het uitvoeren van de taken van de preventiemedewerker variëren tussen 30 en 90 uur per jaar per preventiemedewerker. De taak is onderdeel van het takenpakket in hun functie. Er zijn geen aparte opleidingskosten. Indien opleiding noodzakelijk is, loopt dit via het regulier opleidingsbudget.

Tips

 • Je moet direct werken aan een structuur.
 • Doe het niet alleen, maar doe het met zoveel mogelijk mensen.
 • Creëer draagvlak; mensen moeten zich echt eigenaar voelen.
 • Dat betekent dat je continu de aandacht moet vestigen op de veiligheidsaspecten.
 • Voorlichting is het belangrijkste, maar ook het moeilijkste.
Reageren

Reacties (2)

 • Robert maandag 1 februari 2016

  Was het op alle scholen maar zo goed geregeld. Maar, toch mis ik ook op deze scholen in elke arbocommissie een MR lid. Eigenlijk ben ik de mening toegedaan dat de (G)MR de arbocommissie zou moeten zijn, althans hier in plaats van een leidinggevende de sturende taak op zich zou moeten nemen. Van de toonaangevende organisatie welke VOION toch is, had ik wel verwacht dat u de MR, in alles wat u over de RI&E vermeldt, een prominentere plaats zou toekennen/adviseren, conform de Wet Medezeggenschap op Scholen. Overigens dank voor dit artikel dat mij goede handvatten geeft hoe deze materie op scholen te organiseren.

 • Voion dinsdag 2 februari 2016

  Voion is van mening dat de MR een belangrijke functie heeft te vervullen binnen de school. Ook bij het arbobeleid. De gebruikershandleiding van de Arboscan-VO, het RI&E instrument voor het VO, beschrijft de betrokkenheid van de MR. De tips voor het opstellen van de RI&E tot en met de evaluatie van de voortgang van de uitvoering van het Plan van Aanpak gaan verder dan alleen de wettelijk voorgeschreven rol. Naar verwachting zal met ingang van 2017 een arbowetswijzing van kracht worden die o.a. de MR meer rechten toekent, bijvoorbeeld bij de keuze voor de preventiemedewerker.

Reageer op dit schoolvoorbeeld