Over Arbocatalogus-VO

De Arbowet verplicht de werkgever te zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden. Hoe u als werkgever veiligheids- en gezondheidsrisico’s moet wegnemen, schrijft de Arbowet niet voor. Om werkgevers en werknemers te helpen arbeidsrisico’s aan te pakken is de Arbocatalogus-VO gemaakt. Samen met de sociale partners en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers uit de sector. De Arbocatalogus-VO is onderdeel van de CAO voor het voortgezet onderwijs.

Wat is de Arbocatalogus-VO?

De Arbocatalogus-VO is dé informatie- en inspiratiebron voor het voortgezet onderwijs om arbeidsrisico’s aan te pakken en te voorkomen. In de Arbocatalogus-VO staan dé normen voor het voortgezet onderwijs (vo), oftewel de afspraken over minimumeisen en wensen waaraan arbeidsomstandigheden in het vo moeten voldoen. De Arbocatalogus-VO biedt daarmee duidelijke handvatten om een veilig en gezond werk- en leerklimaat te realiseren. Naast de normen biedt de Arbocatalogus-VO praktische ideeën en tips voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in het voortgezet onderwijs. Het is een richtinggevend, praktisch en toegankelijk (digitaal) hulpmiddel om de zorg voor veiligheid en gezondheid te bevorderen.

Praktische schoolvoorbeelden

In de zogenaamde schoolvoorbeelden vertellen medewerkers van vo-scholen hoe ze een specifiek arbeidsrisico hebben aangepakt. Zo kunt u ideeën opdoen voor uw eigen situatie. Neemt u ook eens contact op met de contactpersonen genoemd bij de schoolvoorbeelden. Zij delen graag hun ervaringen en helpen u graag op weg. Laat u inspireren!

NB De schoolvoorbeelden maken geen deel uit van de afspraken tussen werkgevers en werknermers over goede arbeidsomstandigheden. Opname van een schoolvoorbeeld in deze catalogus houdt geen aanbeveling van Voion en de sociale partners in.

Niet vrijblijvend

De Arbocatalogus-VO vervangt de Arbobeleidsregels en is het resultaat van afspraken tussen werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs. Tevens is de Arbocatalogus-VO onderdeel van de cao vo en hanteert de Inspectie SZW (I-SZW) de normen uit de Arbocatalogus-VO als uitgangspunt bij haar inspecties. De naleving van de normen uit deze lijst is dus niet vrijblijvend.
Dat laat onverlet dat u op uw eigen wijze aan de eisen van de Arbowet mag voldoen. Hierbij geldt het principe “pas toe of leg uit” c.q. een omkering van de bewijslast. U zult desgevraagd (I-SZW) moeten kunnen aantonen dat u met uw wijze van werken of de door u gekozen oplossing eenzelfde of vergelijkbaar resultaat behaalt.

Relatie met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De specifieke risico's voor uw school kunt u inventariseren met behulp van de Arboscan-VO: het erkende RI&E-instrument voor het voortgezet onderwijs. De Arbocatalogus-VO en de Arboscan-VO sluiten helemaal op elkaar aan. U kunt met de Arboscan-VO controleren of u voldoet aan de normen in de Arbocatalogus-VO. Eventuele verbeterpunten die voortvloeien uit het plan van aanpak uit de Arboscan-VO, kunt u weer met behulp van de schoolvoorbeelden in de Arbocatalogus-VO proberen op te lossen.