Over Arbocatalogus-VO

De Arbowet verplicht de werkgever te zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden. Hoe u als werkgever voor de meest voorkomende arbeidsrisico’s in het voortgezet onderwijs aan de Arbowet kunt voldoen staat in de Arbocatalogus-VO. Hierin staan afspraken die samen met de sociale partners en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers uit de sector zijn gemaakt en is onderdeel van de CAO voor het voortgezet onderwijs.

Wat is de Arbocatalogus-VO?

De Arbocatalogus-VO is dé informatie- en inspiratiebron voor het voortgezet onderwijs om arbeidsrisico’s aan te pakken en te voorkomen. In de Arbocatalogus-VO staan dé normen voor het voortgezet onderwijs (vo), oftewel de afspraken over minimumeisen en wensen waaraan arbeidsomstandigheden in het vo moeten voldoen. De Arbocatalogus-VO biedt daarmee duidelijke handvatten om een veilig en gezond werk- en leerklimaat te realiseren. Naast de normen biedt de Arbocatalogus-VO praktische ideeën en tips voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in het voortgezet onderwijs. Het is een richtinggevend, praktisch en toegankelijk (digitaal) hulpmiddel om de zorg voor veiligheid en gezondheid te bevorderen.

Praktische schoolvoorbeelden

In de zogenaamde schoolvoorbeelden vertellen medewerkers van vo-scholen hoe ze een specifiek arbeidsrisico hebben aangepakt. Zo kunt u ideeën opdoen voor uw eigen situatie. Laat u inspireren!

NB De schoolvoorbeelden maken geen deel uit van de afspraken tussen werkgevers en werknermers over goede arbeidsomstandigheden. Opname van een schoolvoorbeeld in deze catalogus houdt geen aanbeveling van Voion en de sociale partners in.

Niet vrijblijvend

De Arbocatalogus-VO is het resultaat van afspraken tussen werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs. Deze afspraken zijn vastgelegd en in de CAO VO. De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) neemt de normen uit de Arbocatalogus-VO als uitgangspunt bij haar inspecties op naleving van de Arbowet. De naleving van de normen in de Arbocatalogus-VO is dus niet vrijblijvend.
Dat laat onverlet dat u op uw eigen wijze aan de eisen van de Arbowet mag voldoen. Hierbij geldt het principe “pas toe of leg uit” c.q. een omkering van de bewijslast. U zult desgevraagd moeten kunnen aantonen dat u met uw wijze van werken of de door u gekozen oplossing eenzelfde of vergelijkbaar resultaat behaalt.

Toetsing door NLA

Sinds kort toetst de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) de normen op grond van de ‘Beleidsregel arbocatalogi 2019’. De normen die recent zijn getoetst volgens deze eisen, zijn herkenbaar via de afbeelding:

De norm Voorkomen en beperken van werkstress is recent goedgekeurd door de NLA.

De overige normen in de Arbocatalogus-VO die zijn getoetst door de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), voorheen Inspectie-SZW, zijn herkenbaar aan de afbeelding met de volgende tekst:
Goedgekeurde norm:
Wordt gehanteerd door
de Inspectie-SZW.

Relatie met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De specifieke risico's voor uw school kunt u inventariseren met behulp van de Arboscan-VO: het erkende RI&E-instrument voor het voortgezet onderwijs. De Arbocatalogus-VO en de Arboscan-VO sluiten helemaal op elkaar aan. U kunt met de Arboscan-VO controleren of u voldoet aan de normen in de Arbocatalogus-VO. Eventuele verbeterpunten die voortvloeien uit het plan van aanpak uit de Arboscan-VO, kunt u weer met behulp van de schoolvoorbeelden in de Arbocatalogus-VO proberen op te lossen.