Disclaimer

Aan de inhoud van deze site is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan Voion op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

De schoolvoorbeelden in de Arbocatalogus-VO zijn nadrukkelijk bedoeld als voorbeeld van een oplossing, niet als naar een willekeurige andere school kopieerbare oplossing. Opname van een schoolvoorbeeld in deze catalogus houdt geen aanbeveling van Voion en de sociale partners in. Voion aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van zijn website.

Links naar externe sites
Op deze webpagina’s bevinden zich links naar externe websites. Voion is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s van de Arbocatalogus-VO en op het logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Voion.

Illustratiemateriaal
M.b.t. sommige teksten en/of illustratiemateriaal is het de uitgever ondanks zorgvuldige inspanningen daartoe, niet gelukt eventuele rechthebbende(n) te achterhalen. Mocht u van mening zijn (auteurs)rechten te kunnen doen gelden op teksten en/of illustratiemateriaal in deze uitgave dan verzoeken wij u contact op te nemen met Voion.

Vragen
Heeft u opmerkingen over de inhoud of werking van bepaalde onderdelen op deze site? Dan verzoeken wij u uw reactie te mailen naar info@voion.nl. Ook uw opmerkingen of suggesties zijn van harte welkom.

Voion
Postbus 2501
6401 DA  Heerlen
Tel: 045-579 6024
E-mailadres: info@voion.nl