Schoolvoorbeeld:
Een welzijnsonderzoek voor iedereen

Meerjarig traject om het welzijn van medewerkers in kaart te brengen en te verbeteren. Onder meer door deelname aan ‘Voortgezet Werkplezier’ aan te bieden.

Inhoud van deze pagina

Een beter welzijn voor iedereen. Dat is wat Scholengroep Over- en Midden-Betuwe (SGOMB) beoogt met het welzijnstraject dat in 2014 van start is gegaan. Daarbij ging de scholengroep niet over een nacht ijs. Zo werd er voor de start van het traject uitvoerig nagedacht over de vorm en inhoud. Na raadpleging van een van de adviseurs van VOION en in nauw overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) werd afgezien van een herhaling van een in een eerder stadium uitgevoerde welzijnsenquête. In plaats daarvan werd – na een doordacht selectieproces – gekozen voor een organisch traject van De Goede Praktijk. Daarbij stonden inventariserende gesprekken en sessies met medewerkers, met veel ruimte voor eigen inbreng, centraal.

Een van de thema’s die nadrukkelijk naar voren kwam in de gesprekken en sessies, was werkdruk. Veel medewerkers gaven aan hier in toenemende mate last van te hebben. Daarom is besloten hen de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan ‘Voortgezet Werkplezier’, een aanpak om werkkruk aan te pakken en werkplezier te vergroten.

Eind 2015 is het welzijnstraject geëvalueerd. Daarbij is afgesproken het welzijn van medewerkers op de agenda te houden en er periodiek op terug te komen. Ook blijft de scholengroep medewerkers in de gelegenheid stellen om deel te nemen aan ‘Voortgezet werkplezier’.

Het welzijnstraject bij SGOMB is beschreven in een drieluik op de website van Voion:

Effect op arbo

Per school is een top drie of top vijf met knelpunten op welzijnsgebied opgesteld. Daarbij werden thema’s als werkdruk, de intensieve vergadercultuur, communicatie, ad-hoc-werkzaamheden en ICT genoemd. In groepssessies zijn de problemen verder besproken en uitgediept tot drie breedgedragen knelpunten per locatie. Kleine projectgroepjes werkten daarna verder aan de oplossing voor een probleem. Medewerkers krijgen daarnaast de mogelijkheid deel te nemen aan ‘Voortgezet Werkplezier’.

Winst

 • Welzijn staat nadrukkelijk op de agenda bij zowel leidinggevenden als medewerkers.
 • Het thema welzijn is bespreekbaar gemaakt.
 • Door ‘Voortgezet Werkplezier’ zijn medewerkers zich bewust geworden van hun eigen sturingsmiddelen om balans te vinden tussen energiegevers en energievreters.
 • Met het doorlopen van het welzijnstraject is er goed zicht gekomen op de verhouding tussen de in eerste instantie gepresenteerde welzijnsurgentie en het daadwerkelijk ervaren welzijn, zowel binnen de organisatie als op persoonlijk niveau.

Plus- en minpunten

+ Medewerkers worden actief uitgedaagd na te denken over hun welzijn, problemen en knelpunten aan te leveren en oplossingen aan te dragen.
+ Medewerkers voelen zich gehoord.
+ Het thema welzijn is bespreekbaar gemaakt.
+ Welzijn staat op de agenda van de directieteams.

- Gebrek aan voldoende animo onder de medewerkers om deel te nemen aan ‘Voortgezet Werkplezier’.
- De welzijnsbeleving is sterk afhankelijk van de lokale schoolcultuur.
- Het is niet eenvoudig de organisatie maximaal te informeren over welzijn en het welzijnstraject. Niet iedereen heeft zich bijvoorbeeld de verzonden informatie eigen gemaakt.

Tijd

Forse tijdsinvestering van zowel het College van Bestuur, het Bestuursbureau, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), managers als medewerkers.

Kosten

 • Inhuur van extern bureau voor de begeleiding van het traject.
 • Interne kosten om medewerkers (qua tijd) te faciliteren om deel te nemen aan de sessies die onderdeel zijn van het welzijnstraject.
 • Het traject is mede mogelijk gemaakt door deelsubsidiering van de kosten vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF 2014-2020).

Tips

 • Werk aan draagvlak en commitment. Niet alleen binnen het directieteam en de MT’s, maar ook bij de medewerkers. Zij moeten input leveren over knelpunten waar ze in hun werk tegenaan lopen.
 • Zorg voor kartrekkers of ‘sponsoren’. Zij kunnen er met hun enthousiasme voor zorgen dat ze collega’s meenemen.
 • Plan de bijeenkomsten niet in de drukste weken van het jaar. Dan heeft niemand er oren naar en zal de opkomst beperkt zijn.
 • Beschouw zo’n traject als een organisch proces. Houd bijvoorbeeld niet te strak vast aan de planning, want die kan – onder invloed van de waan van de dag of voortschrijdend inzicht – veranderen.
 • Maak af en toe pas op de plaats en ga na of je nog op de goede weg bent.
 • Blijf sturen op de uitvoering. Evalueer regelmatig met elkaar en met eventuele externe betrokkenen.

Er zijn nog geen reacties gegeven op dit schoolvoorbeeld.

Reageer op dit schoolvoorbeeld