Schoolvoorbeeld:
Fysieke belasting beperken door inhuur externe bedrijfsfysiotherapeut

De inzet van een bedrijfsfysiotherapeut heeft veel voordelen: minder ziekteverzuim en minder lesuitval. Ook heeft het een preventief vervolg.

Inhoud van deze pagina

Stichting ABVO Flevoland is een stichting voor algemeen bijzonder voortgezet onderwijs in Flevoland die drie locaties in Almere beheert: het Oostvaarders College, het Buitenhout College en het Montessori Lyceum Flevoland. Na een verzuimanalyse bij de stichting bleek dat het meeste ziekteverzuim voortkwam uit klachten aan het bewegingsapparaat. Hierdoor ontstond lesuitval die voor een heel groot deel bleek te worden veroorzaakt door de tijd die men kwijt was aan huisarts- en fysiotherapeutbezoek. Het ziekteverzuim deed zich voor bij alle medewerkers, zowel docenten als bij het onderwijsondersteunend personeel (in het bijzonder de conciërges en andere medewerkers op een beeldschermplek, zoals leerling-administratie en secretariaat). De stichting ABVO Flevoland heeft daarom besloten om bedrijfsfysio aan te bieden en huurt daarvoor een bedrijfsfysiotherapeut in. De bedrijfsfysiotherapeut is elke week twee en een half uur op de school aanwezig en vaker indien nodig. De school maakt tevens gebruik van een bedrijfsarts, die elke week spreekuur houdt op het Oostvaarders College, één van de drie gebouwen van de school. Indien nodig overlegt de bedrijfsarts met de fysiotherapeut.

Bedrijfsfysio voor medewerkers

Medewerkers met gewrichtsklachten kunnen bij de bedrijfsfysiotherapeut terecht. Hij geeft adviezen om de werkplek op de juiste manier te gebruiken en beoordeelt of de plek goed is ingericht. Alle medewerkers hebben een instructie gekregen over de juiste werkhouding en er is een protocol beeldschermwerk opgesteld. Daarnaast hebben alle conciërges tilinstructies gekregen.

De school heeft een mediatheek en andere werkruimtes die zijn ingericht met ergonomische werkplekken en voldoet volledig aan de arbonormen (zie het schoolvoorbeeld 'Arbotoepassingen direct bij bouw mediatheek installeren'). Omdat docenten zelf instructie hebben gekregen en weten dat ze hun eigen werkplek kunnen aanpassen, zijn ze bewuster en gerichter bezig om de leerlingen op correcte wijze gebruik te laten maken van de mediatheek. De bedrijfsfysiotherapeut maakt ook regelmatig een ronde door de mediatheek en geeft de aanwezigen instructies over de meest verantwoorde manier van zitten. Hierdoor blijven zij bewust van een juiste werkhouding.

Effect op arbo

Het effect op arbo van de aanwezigheid van de bedrijfsfysiotherapeut is het voorkomen en terugdringen van (gewrichts-)klachten en daaraan gerelateerd verzuim. De docenten die in de mediatheek werken, ondervinden minder belasting. Er is een sterke bewustwording bij docenten en leerlingen ten aanzien van een goede werkhouding. Het aantal conciërges met fysieke problemen is na het inhuren van de bedrijfsfysiotherapeut sterk afgenomen.

Winst

De inzet van de bedrijfsfysiotherapeut heeft veel voordelen: minder ziekteverzuim, minder lesuitval en het heeft een preventief vervolg. Beter geïnstrueerde docenten kunnen ook beter hun leerlingen instrueren. Conciërges tillen verstandiger en zijn zich bewuster van de gevolgen. Mensen op beeldschermplekken zijn nu vaak anders aan het werk. Op de werkplek is veel aandacht voor goede arbeidsomstandigheden.

Pluspunten

+ Door de komst van de bedrijfsfysiotherapeut is er structurele aandacht voor het voorkomen van fysieke belasting bij verschillende doelgroepen.
+ Individuele medewerkers kunnen met (gewrichts-)klachten bij de bedrijfsfysiotherapeut terecht. Hierdoor worden lesuitval en klachten voorkomen.
+ De inhoudelijke kennis die personeel en leerlingen met het werken met beeldschermwerk opdoen, nemen ze mee naar huis om er hun voordeel mee te doen. Dit voorkomt RSI-klachten.
+ Het protocol beeldschermwerk en RSI-preventieprogramma's zorgen er mede voor dat de kans op RSI wordt geminimaliseerd.
+ In de mediatheek is altijd toezicht, zodat een verkeerde werkhouding kan worden gecorrigeerd.

Tijd

De bedrijfsfysiotherapeut werkt op jaarbasis zo'n 80 tot 90 uur op basis van 335 medewerkers.

Kosten

Het ABVO Flevoland huurt de bedrijfsfysiotherapeut op uurbasis in.

Tips

  • Maak een goede verzuimanalyse. ABVO Flevoland ondervond naar aanleiding van een analyse dat er veel verzuim was op grond van fysieke klachten die doorverwijzing naar fysiotherapeut of huisarts behoefden. Door een fysiotherapeut in te huren, is de school minder afhankelijk. De school kan nu alert en adequaat op een sturende manier het verzuimcijfer terugdringen. 
  • Reserveer als school een arbobudget om te investeren in goede arbeidsomstandigheden. Zonder arbobudget stuiten vernieuwingen of aanpassingen eerder op weerstand.
  • Als je aandacht besteedt aan de preventie van fysieke klachten, moet je als school ook voorzieningen aanschaffen die de belaste docent of oop-er helpen. De aanschaf van whiteboards is daar een voorbeeld van. Maar denk ook aan de conciërge die met een kauwgombrander, waar hij op zit, veel gemakkelijker de grote hoeveelheid kauwgom kan verwijderen van een schoolplein dan met een schep o.i.d.

Er zijn nog geen reacties gegeven op dit schoolvoorbeeld.

Reageer op dit schoolvoorbeeld