Schoolvoorbeeld:
Locatiegebonden schoolveiligheidsplan zorgt voor uniformiteit en maatwerk

Op basis van een vastgesteld format voor een schoolveiligheidsplan, heeft elke VMBO-school die valt onder ROC West-Brabant, zijn eigen op maat gemaakte en op de specifieke vestiging toegespitst schoolveiligheidsplan opgesteld.

Inhoud van deze pagina

ROC West-Brabant - bestaande uit in totaal acht MBO-colleges en elf VMBO-scholen - heeft in 2009 een veiligheidsbeleid opgesteld waarin op het gebied van veiligheid ROC-kaders en prestatie-indicatoren zijn beschreven. Op basis hiervan is voor de VMBO-scholen in 2010 een format, een soort van basisplan, ontwikkeld dat als uitgangspunt dient voor het opstellen van een schoolveiligheidsplan voor elke school.

Op basis van dit format is per school een eenmalig gesprek van de arbo-coördinator met de vestigingsdirecteur en de arbo-contactpersoon van de school voldoende om het schoolveiligheidsplan volledig passend te maken voor de desbetreffende vestiging. In dit twee uur durende gesprek wordt het basisplan doorlopen en wordt gekeken waar de accenten voor de specifieke school moeten worden gelegd. Aan de orde komen - naast de visie op veiligheid - bijvoorbeeld organisatie rondom het veiligheidsplan, professionalisering van de bedrijfshulpverlening (BHV), RI&E, omgangsvormen, incidenten en calamiteiten, sleutelbeheer, zorgstructuur, voorlichting en communicatie.

Elke school ontwikkelt vervolgens zijn eigen actieplan waarin staat aangegeven welke stappen nodig zijn om van de huidige situatie te komen tot de in het plan beschreven gewenste situatie. De arbo-coördinator en de algemeen directeur van de VMBO-scholen zien toe op de voortgang van de realisatie van dit actieplan.

Het locatiegebonden veiligheidsplan is onderdeel van 'Goed voor elkaar', een initiatief dat door de dienst P&O van ROC West-Brabant is ontwikkeld om arbo duidelijker en meer herkenbaar op de kaart te zetten.

Effect op arbo

Het vestigingsgebonden veiligheidsplan ligt niet alleen op papier vast, maar door het actieplan dat elke school zelf maakt, gaat het ook in de praktijk leven op de school. Het plan bevat een veertigtal zogeheten hyperlinks waarmee je rechtstreeks in de regelingen, checklisten en andere documenten terecht komt die genoemd staan in het plan. Zo is er bijvoorbeeld een link opgenomen naar de Arbocatalogus-VO, en bestaat er een link naar het regionale veiligheidsconvenant, het plan van aanpak voor de RI&E, de gedragscode en het overzicht (met foto's) van de BHV'ers en EHBO'ers op elke school.

Winst

Er ontstaat uniformiteit op de elf VMBO-scholen van ROC West-Brabant als het gaat om de visie op en de aanpak van schoolveiligheid. Als gevolg van de uniformiteit is gemakkelijk te volgen in hoeverre op de verschillende scholen ook gerealiseerd is/wordt wat in het plan beschreven staat. Een ander groot winstpunt is dat de afzonderlijke scholen niet zelf het wiel opnieuw hoeven uit te vinden, maar kunnen meeliften op het basisveiligheidsplan en alleen maar hun eigen accenten in dit plan hoeven aan te brengen. Doordat het format voldoet aan de wettelijke eisen en tevens aan de ROC-kaders, voldoet automatisch elk schoolveiligheidsplan hier ook aan.

Plus- en minpunten

+ Doordat de arbocoördinator zich maximaal verdiept heeft in de materie en alle relevante kennis die nodig is voor het opstellen van het schoolveiligheidsplan al vergaard heeft, ontstaat er een enorme tijdswinst.
+ Per school zijn als gevolg hiervan nog maar twee uur tijd nodig voor het schoolspecifiek maken van het veiligheidsplan.
+ Veiligheid gaat veel meer leven bij medewerkers, leerlingen en bij hun ouders. Dat gebeurt doordat deze personen betrokken worden bij de realisatie van onderdelen van het plan. Zo kunnen bijvoorbeeld leerlingen en ouders gevraagd worden mee te denken over een gedragscode, leren leerlingen via  assertiviteitstrainingen en 'leerlingbemiddeling/peermediation' problemen op te lossen en vervullen mentoren, BHV-coördinatoren, vertrouwenspersonen, BHV'ers, EHBO'ers en arbo-contactpersonen allemaal een belangrijke rol.

- Doordat de vestigingsdirecteuren en arbo-contactpersonen van de diverse scholen zelf relatief weinig werk hebben aan het ontwikkelen van het schoolveiligheidsplan, bestaat het risico dat ze er minder bij betrokken zijn. Dit risico wordt voor een groot deel gecompenseerd doordat deze personen wel zelf het actieplan opstellen en verantwoordelijk zijn voor de realisatie daarvan. Afspraak is dat de vestigingsdirecteur en de arbo-contactpersoon elk kwartaal de voortgang van de punten uit het actieplan bespreken en het actieplan actualiseren. 

Tijd

Het opstellen van het format schoolveiligheidsplan is bij elkaar 8 dagen werk geweest voor de arbo-coördinator. Vervolgens hebben per school drie personen (arbo-coördinator, vestigingsdirecteur en arbo-contactpersoon) een gesprek over de nadere invulling waarbij direct digitaal de specifieke aanvullingen worden verwerkt.

Kosten

Er zijn geen additionele kosten verbonden aan het invoeren van het vestigingsgebonden schoolveiligheidsplan.

Tips

  • 'Vertaal' een schoolveiligheidsplan altijd in een concreet actieplan waarin de actiepunten van A tot Z beschreven zijn en koppel hier ook een tijdsplanning aan en een verantwoordelijke per actiepunt. Bespreek periodiek de voortgang.
  • Evalueer en actualiseer het schoolveiligheidsplan minimaal een keer per jaar.
  • Creëer betrokkenheid uit de organisatie door bij het opstellen en vaststellen van het plan verschillende geledingen, zoals een arbo-commissie, MR en managementteam te laten aanhaken.
  • Zorg dat er binnen de school een functionaris is die als vast aanspreekpunt kan fungeren en die volledig op de hoogte is van wat er speelt.
  • Voor het opstellen van een schoolveiligheidsplan kunt u het stappenplan van ROC West-Brabant downloaden.

Er zijn nog geen reacties gegeven op dit schoolvoorbeeld.

Reageer op dit schoolvoorbeeld