Schoolvoorbeeld:
Duidelijke taak- en rolverdeling brengt structuur in arbobeleid

Een goede en duidelijke taak- en rolverdeling zorgt ervoor dat steeds terugkerende arbo onderwerpen gestandaardiseerd kunnen worden, waardoor meer ruimte ontstaat voor verdere kwaliteitsverbetering.

Inhoud van deze pagina

Bij CSG Liudger in Drachten zijn de beleidsmedewerker facilitaire en economische zaken, de beleidsmedewerker P&O en het hoofd facilitaire dienst de drie preventiemedewerkers. Zij adviseren en informeren het management over het arbobeleid, ieder op z'n eigen terrein (welzijn, verzuim of veiligheid). Daarnaast dragen zij de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor arbo. Dat is ook opgenomen in het nieuwe arbobeleidsplan. In dit beleidsplan staan ook de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken van collega's (van de voorzitter van college van bestuur, de locatiedirecteuren tot diverse medewerkers op de locaties) vermeld in een organogram. Arbo komt zo op verschillende plekken binnen de organisatie aan de orde en is de zorg van iedereen.
Jaarlijkse evalueren de preventiemedewerkers het beleid en leggen verantwoording af aan directie, MR en medewerkers. Dat brengt meer structuur en continuïteit in het arbobeleid. Zo ontstaat ook meer samenhang met andere beleidsterreinen en de schoolpraktijk.

De school investeert ruim in scholing op het terrein van veiligheid, maar ook welzijn en verzuim. Nieuwe teamleiders krijgen informatie over het omgaan met ziekmeldingen en training in verzuimgesprekken. Belangrijke vaardigheden, werkwijzen en betrokkenheid bij verzuimpreventie worden op die manier geborgd. Bij de voorlichting aan medewerkers over bijvoorbeeld wet- en regelgeving neemt het personeelsportaal (intranet) een steeds belangrijker plek in. Daar kunnen medewerkers informatie checken wanneer ze willen, ook vanuit huis.

Effect op arbo

Door de verantwoordelijkheden op de juiste plek in de organisatie neer te leggen, verminderen veel risico's op een natuurlijke manier. Als medewerkers duidelijk weten waarvoor ze verantwoordelijk zijn, verhoogt dat de slagkracht van de organisatie.
Nu veel mensen in de organisatie voor een deel van arbo verantwoordelijk zijn, is de betrokkenheid bij arbo toegenomen. De directie is bereid te investeren in scholing en middelen, de medewerkers zijn zich bewuster van de veiligheidsaspecten van hun omgeving en denken daarover mee.

Winst

Een goede en duidelijke verdeling van rollen en taken zorgt ervoor dat onderdelen van arbo standaard worden, zodat meer ruimte komt voor verdere kwaliteitsverbetering. Door scholing wordt arbo steeds zichtbaarder in de school en gaat het onder steeds meer collega's leven.

Plus- en minpunten

+ Iedere preventiemedewerker kan zich specialiseren op zijn eigen terrein, met elkaar staan ze garant voor de samenhang.
+ Als deel van de beleidscyclus komt arbo op allerlei plekken in de organisatie aan de orde en krijgen de preventiemedewerkers meer suggesties en knelpunten te horen.

- Verdeling van taken in arbobeleid en daarmee grotere betrokkenheid is niet in 1 jaar gerealiseerd. Iedereen motiveren en overtuigen van de meerwaarde van een andere opzet is een tijdrovend proces.

Tijd

Arbobeleid breed over de organisatie verdelen en cyclisch gaan werken, kost tijd. Tijd en ruimte die elk veranderingsproces nodig heeft.

Kosten

Als arbo op een natuurlijke manier is opgenomen in functieomschrijvingen en taken zijn neergelegd bij mensen die uit hoofde van hun functie op dat terrein al verantwoordelijk zijn, zijn de kosten minimaal. De noodzaak vervalt om formatieruimte te creëren voor een (fulltime/parttime) arbocoördinator.

Tips

  • Laat het arbobeleidsplan en de jaarrapportages door de preventiemedewerkers gezamenlijk maken. Zo profiteren ze van elkaars deskundigheid.
  • Deel als preventiemedewerkers bepaalde onderdelen van elkaars arboterrein, zoals het opstellen van een ontruimingsplan. Ieder let op andere dingen en dat verhoogt de kwaliteit.
  • Benoem arbotaken in de functiebeschrijvingen en pak dat breed op. CSG Liudger heeft daarin voor conciërges bijvoorbeeld ook opgenomen welke rol zij spelen bij veiligheid en hygiëne.
  • Maak voldoende geld en tijd vrij voor scholing, zoals EHBO, veiligheid, gezondheid en milieu en brandpreventie. Zo krijg je goed geschoolde mensen die bij calamiteiten meteen adequaat kunnen handelen. 
  • Geef locaties de ruimte zelf met initiatieven te komen voor het verbeteren van arbozaken. Dat werkt beter dan alles voorschrijven.
  • Wees alert op input uit de praktijk. Neem conclusies en aanbevelingen uit tevredenheidsonderzoeken of ongevallenrapportages op in de arbojaarrapportage. Dat biedt medewerkers de kans van elkaars ervaringen te leren.
  • Vergeet de leerlingen niet. Ook zij kunnen, bijvoorbeeld na ontruimingsoefeningen, waardevolle feedback leveren.

Er zijn nog geen reacties gegeven op dit schoolvoorbeeld.

Reageer op dit schoolvoorbeeld