Norm: Verplichtingen Arbowet

De Arbowet is van toepassing op werkgevers en werknemers. Hierin wordt een groot aantal verplichtingen beschreven van: de werkgever mbt de zorg voor de arbeidsomstandigheden de werknemer o.a betrekking op het juiste gebruik van arbeids- en persoonlijke beschermingsmiddelen, het direct melden van gevaarlijke situaties, etc. Tevens is in de Arbowet aangegeven hoe de Nederlandse Arbeidsinspectie de regels zal handhaven. Samen met de Arbobesluiten en de Arboregelingen, moet de Arbowet zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden. Bij de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid dienen werkgevers en werknemers dan ook samen te werken. Deze vorm van samenwerking is voor het voortgezet onderwijs uitgewerkt in de Arbocatalogus-VO.

Inhoud van deze pagina

Norm

De schoolleiding stelt arbobeleid op om veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor werknemers en leerlingen te realiseren en verankert dit in de organisatie.

Minimum eisen

Arbobeleid voldoet aan een aantal minimumeisen:

 • Werkgever voert arbobeleid dat is gebaseerd op de stand van de techniek en de professionele dienstverlening waarbij wordt gestreefd naar:
  • het zoveel mogelijk aanpakken van de problemen aan de bron
  • het zoveel mogelijk aanpassen van de werkplekken en de arbeidsinhoud aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemers
  • het zoveel mogelijk voorkomen van monotone arbeid
  • doeltreffende maatregelen nemen in het kader van de bedrijfshulpverlening
  • voorkomen of beperken van psychosociale arbeidsbelasting
 • Ook moeten arbeidsplaatsen worden aangepast aan werknemers met structurele functionele beperkingen als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid.
 • De risico’s voor de werknemers bij de arbeid zijn schriftelijk vastgesteld in een risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E).
 • In deze RI&E moet aandacht geschonken worden aan de vraag hoe werknemers toegang hebben tot interne en/of externe arbodeskundigen.
 • De RI&E bevat een plan van aanpak.
 • De RI&E wordt herhaald als daartoe aanleiding is.
 • De RI&E (inclusief Plan van Aanpak) is getoetst door een gecertificeerde arbodeskundige (bijv. van de Arbodienst).
 • Het plan van aanpak geeft aan welke maatregelen getroffen zullen worden om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en de termijn waarop deze maatregelen worden getroffen.
 • De werkgever licht de werknemers en leerlingen doeltreffend voor over de te verrichten werkzaamheden, de daaraan verbonden risico’s en de maatregelen die zijn getroffen om de risico’s te beperken.
 • De werkgever ziet toe op de naleving van de instructies en voorschriften die gericht zijn op het beperken van de risico's.
 • De werkgever registreert ongevallen en bijna ongevallen (bijvoorbeeld in een ongevallenregister of in een incidentregistratiesysteem).
  Ernstige ongevallen worden gemeld aan Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit zijn ongevallen die leiden tot de dood, ziekenhuisopname, meer dan drie dagen verzuim en/of blijvend letsel).
 • Leerlingen, vrijwilligers en bezoekers die op het terrein van de school komen worden voldoende beschermd tegen mogelijke gevaren.
 • De medewerkers en leerlingen dragen voldoende zorg voor eigen veiligheid en die van anderen en nemen de nodige zorgvuldigheid in acht (gezien zijn/haar opleiding en de door de werkgever verstrekte instructies). Zij dienen:
  • de arbeidsmiddelen (gereedschappen / machines) en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze te gebruiken (inclusief persoonlijke beschermingsmiddelen);
  • de beveiligingen (bijv. op machines) niet te verwijderen;
  • mee te werken aan voorlichting en onderricht en volgens de instructies te werken;
  • gevaarlijke situaties te melden aan werkgever of leidinggevende;
  • in- en externe arbodeskundigen bij te staan.
 • Medewerkers worden in de gelegenheid gesteld om zich periodiek arbeidsgezondheidskundig te laten onderzoeken op basis van een advies van de bedrijfsarts en overleg in de p(g)mr. Op basis van de algemene uitkomsten kan de school risico's voorkómen of beperken
 • Er zijn afspraken gemaakt met andere werkgevers zoals aannemer of schoonmaakbedrijf, over de naleving van de bepalingen uit de Arbowet.
 • Het Arbobeleid wordt besproken in de p(g)mr en krijgt van deze p(g)mr de instemming.
 • De p(g)mr beschikt over alle relevante informatie over het onderwerp Arbo.

Wens

Arbobeleid zal zoveel mogelijk steun moeten vinden bij de schoolleiding, de medewerkers, maar ook bij de leerlingen/ouders, aangezien de veiligheid en gezondheid van de leerlingen hiermee ook gemoeid is.