Schoolvoorbeeld:
Matrix arbo - preventie - veiligheid

Met behulp van een matrix ontstaat er duidelijkheid over de grenzen en bevoegdheden van het eigen taakgebied, waardoor mensen meer verantwoordelijkheid nemen en hun daadkracht toeneemt.

Inhoud van deze pagina

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (17 scholen) heeft met de matrix van Peter Camp verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van arbo, preventie en veiligheid in kaart gebracht. Op de scholen en bij de stichting zijn preventiemedewerkers en vertrouwenspersonen actief, een centrale preventieadviseur, een Stuurgroep Veiligheid, een veiligheidscoördinator, projectleiders Veiligheid en externe vertrouwenspersonen. De matrix brengt het beleid en de organisatie en mensen die nodig zijn om het uit te voeren, op drie manieren met elkaar in verband: technisch (zorgen dat zaken goed verlopen), politiek (belangen van betrokkenen) en cultureel. Invullen van de matrix gebeurt in de vorm van een workshop, zodat mensen in gesprek komen. Door het overzicht weten actoren beter wat ze wánneer moeten doen, welke speelruimte zij daarbij hebben, waarover zij al dan niet mogen beslissen en waar ze raakvlakken hebben met anderen.

Effect op arbo

 • Actoren preventie, arbo en veiligheid weten beter wat hun collega’s doen, waar welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden liggen en wie dus waarvoor aanspreekbaar is.
 • De eilandjes van taken krijgen verbinding en er groeien diverse netwerken.
 • Duidelijkheid en verbinding maken het mogelijk preventief te zijn in plaats van reactief.

Winst

 • Onder allen die betrokken zijn bij preventie, arbo en veiligheid neemt de samenwerking en bewustwording toe.
 • Als er duidelijkheid is over grenzen van het eigen taakgebied en de bijbehorende bevoegdheden, nemen mensen meer verantwoordelijkheid en neemt hun daadkracht toe.

Plus- en minpunten

+ Bij vragen over taakverdeling en verantwoordelijkheden, kan op de matrix worden teruggegrepen.
+ De matrix levert stof voor discussies en stimuleert het onderzoek naar de eigen werkhouding.
+ De workshops helpen om het gesprek over de thema’s aantrekkelijker te maken.

- Als schoolleiders (en andere leidinggevenden) de matrix niet regelmatig agenderen, raakt die makkelijk in de vergetelheid.
- Zonder regelmatige gedachtewisseling wordt het een statisch document.

Tijd

Afhankelijk van hoe breed een thema wordt uitgezet, de mensen die erbij betrokken zijn en de niveaus waarop de matrix betrekking heeft. In dit geval was de matrix na vijf maanden compleet. Tijdsbesteding van de preventieadviseur was enkele uren per week. Alle actoren op de scholen waren min of meer betrokken, maar vooral de voorzitter van de stuurgroep veiligheid en de preventiemedewerkers werkten actief mee.

Kosten

Salariskosten voor de tijd van het opstellen van de matrix. Kosten ‘Train de trainer’ (medewerkers trainen om workshops te kunnen geven). Salariskosten van deelnemers workshops.

Tips

 • Neem de tijd om de matrix in te vullen en werk er in die periode met regelmaat aan.
 • Laat het thema ook eens een moment helemaal los. Dat geeft bezinning en verdieping en leidt soms tot verrassende inzichten.
 • Geef creatief invulling aan de workshops.
 • Formuleer concrete doelstellingen.
 • Bekijk regelmatig of inzichten nog aansluiten bij het beleid en de afspraken nog gelden.
 • Hou de matrix dynamisch, blijf erover praten, met iedereen in de organisatie die je ontmoet.

Er zijn nog geen reacties gegeven op dit schoolvoorbeeld.

Reageer op dit schoolvoorbeeld