Schoolvoorbeeld:
Ontruimingsplan werkt helder en doelmatig

De arbocommissie heeft een duidelijk ontruimingsplan opgesteld, waarbij in geval van calamiteiten iedereen direct op de hoogte is van zijn taak en functie.

Inhoud van deze pagina

De Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad heeft onder leiding van een arbovoorzitter/coördinator een arbocommissie van vijf leden samengesteld om een ontruimingsplan samen te stellen. Geconstateerd werd dat het arbobeleidsplan niet meer up to date was en dat het ontruimingsplan verbetering behoefde. Vanuit de commissie is vervolgens de afspraak gemaakt om daaraan te werken. Er is een preventiemedewerker aangesteld, die de beschikbare literatuur heeft geanalyseerd. Met behulp van informatie van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), een voorbeeld van de Regionale Intergemeentelijke Brandweersamenwerking Oost (IBO) en een brochure van het Vervangingsfonds is binnen een jaar tijd een nieuw ontruimingsplan opgesteld. Er was al een BHV-organisatie aanwezig binnen de school.

Met de commissie is er gebrainstormd, waarna de arbocoördinator en de preventiemedewerker een definitieve versie hebben opgesteld. Voorbeelden van onderwerpen die hierin werden opgenomen zijn:

  • een situatietekening;
  • schoolgegevens zoals het aantal leerlingen;
  • informatie over het gebouw. Deze laatste gegevens bevatten onder meer de plaats waar de omroepinstallatie zich bevindt en gegevens over het geluidssysteem (slow whoop) en de brandmeldcentrale.

Het resultaat is een duidelijk ontruimingsplan waarbij in geval van calamiteiten iedereen direct op de hoogte is van zijn taak en functie. De directeur blijft de centrale persoon en fungeert als eindverantwoordelijke. De preventiemedewerker werkt samen met de technische dienst en zo nodig met de beleidsmedewerker zorg.
Het hoofd BHV is coördinator, hij verdeelt de taken, deelt hesjes, fluitjes en portofoons uit en stuurt mensen naar de verschillende vleugels en afdelingen. Het ontruimingsplan is door de brandweer goedgekeurd.

In elk lokaal hangt informatiemateriaal over hoe te handelen bij een ontruiming. Daarnaast is er een instructie voor leerlingen en personeel samengesteld met daarop een ontruimingsinstructie. De instructie is bij iedere docent op het bureau geplakt. Voor de leerlingen is deze zichtbaar bij de deur aan het raam.

Effect op arbo

De Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad heeft nu een kant en klaar ontruimingsplan dat precies op de situatie van de school is toegesneden. In geval van calamiteiten is er een vast protocol.

Winst

De Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad is bij ontruimingsoefeningen in staat om de school in gemiddeld vijf tot zeven minuten leeg te maken. De ontruiming verloopt gestroomlijnd, waardoor zich geen chaotische situaties voordoen. Er is een strakke taakverdeling waardoor iedere BHV'er precies weet wat hem te doen staat. Op die manier wordt met het ontruimingsplan tijdwinst geboekt. Ook voelen mensen op school zich door het plan betrokken bij de hulpverlening, omdat het precies past bij de school. Het plan is effectief, omdat voor betrokkenen bij ontruimingsoefeningen direct duidelijk is of aan alle vereisten is voldaan.

Plus- en minpunten

+ tijdwinst: het is helder voor alle betrokkenen en iedereen weet bij calamiteiten direct wat hem te doen staat.
+ is een ontruimingsplan eenmaal opgesteld, dan kost het slechts weinig moeite om dit op basis van nieuwe gegevens bij te stellen.
+ handig als naslagwerk: de taken van iedere hulpverlener worden apart beschreven, elke BHV 'er kan dit thuis al doornemen.

- Omdat het gaat om een papieren document dat aan actualiteit gebonden is, behoeft het voortdurend aanpassing.

Tijd

Het ontruimingsplan is gedurende de periode van een jaar opgesteld. Dit heeft zo'n 25 tot 30 uur gekost aan tijdsinvestering. Dit aantal uren is inclusief vijf keer een half uur vergaderen. EHBO'ers zijn twee keer per jaar een dagdeel kwijt aan oefening. BHV'ers zijn eens in de twee jaar een dagdeel kwijt aan een brandoefening. Daarnaast wordt er elk jaar bekeken of er aanpassingen nodig zijn wat betreft praktische zaken. Elk jaar wordt na een ontruimingsoefening een enquête gehouden onder het personeel waarbij wordt geanalyseerd of alles goed verlopen is. Dit doet de preventiemedewerker in samenwerking met het hoofd BHV en kost zo'n anderhalf uur. Het invullen van een enquête duurt ongeveer vijf minuten.

Kosten

Om vier nieuwe BHV'ers op te leiden was de school € 1450 kwijt voor een cursus van twee dagen. Elke nieuwe BHV'er kost gemiddeld € 350 om bij te scholen. De tijd die de preventiemedewerker kwijt is aan arbeidskosten zijn moeilijk in te schatten, aangezien dit tijdens werktijd gebeurde. De preventiemedewerker houdt het ontruimingsplan up to date. Hij wordt hiervoor in uren gefaciliteerd. Het uitvoeren van de oefening kost niets; de brandweer verleent kosteloos zijn medewerking. Slechts de aanpassingen als gevolg van de oefening kosten geld. Het gaat hierbij om vervanging portofoons, aanschaf hesjes, bijscholing BHV'ers. Voor een groep van 15 BHV'ers kost de bijscholing € 1700 voor een dagdeel.

Tips

  • Als het gaat om nascholing, probeer de circa 15 BHV'ers in twee groepen te verdelen. Probeer niet alle BHV'ers in één keer bij te scholen, want er zijn altijd personen die op het afgesproken tijdstip verhinderd zijn.
  • Houd twee keer per jaar een bijscholingscursus.
  • Houd consequent enquêtes na iedere oefening om de verbeterpunten in kaart te brengen.
  • Betrek conciërges bij de BHV en EHBO. Het is goed dat zij deel uitmaken van de hulpverlening en arbocommissie. Conciërges hebben op het moment dat er zich calamiteiten voordoen, geen verantwoordelijkheid voor een klas en kunnen direct aan de hulpverlening deelnemen.
  • De evaluatie kan het beste door de preventiemedewerker en het hoofd BHV plaatsvinden, nadat beiden zich goed hebben voorbereid.

 

Er zijn nog geen reacties gegeven op dit schoolvoorbeeld.

Reageer op dit schoolvoorbeeld