Norm: Bedrijfshulpverlening en schoolnoodplan

Bij calamiteiten is het noodzakelijk om de eerste handelingen die nodig zijn te kunnen uitvoeren, totdat de professionele hulpverleners de taken kunnen overnemen.

Inhoud van deze pagina

Norm

Op school zijn voldoende gekwalificeerde BHV'ers aanwezig en iedere locatie heeft een schoolnoodplan waarin de acties die in noodgevallen ingezet worden, zijn beschreven.

Minimum eisen

Bedrijfshulpverlening (BHV)

 • In elke school zijn bedrijfshulpverleningstaken op basis van de risico's die in de RI&E zijn opgenomen, vastgelegd.
 • De werkgever beschikt over voldoende gekwalificeerde bedrijfshulpverleners (BHV-ers), zodanig dat de vervulling en de continuïteit van de BHV-taken gewaarborgd is en de werkgever adequaat kan reageren bij een noodsituatie.
 • De BHV-ers zijn adequaat opgeleid.
 • De kennis en vaardigheden van de BHV-ers worden onderhouden door iedere twee jaar een herhalingscursus te volgen.
 • De opslag van gevaarlijke stoffen in de school is in kaart gebracht. Binnen de BHV-organisatie is er kennis en inzicht in de gevaarlijke stoffen, zoals herkennen, effecten van de gevaarlijke stoffen, gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen en meetinstrumenten.
 • Speciale risicogroepen (zoals werknemers en leerlingen met verminderde mobiliteit) zijn in kaart gebracht en er is speciale aandacht aan besteed binnen de BHV-organisatie.
 • Op school is bekend wie de BHV-ers zijn.
 • Werknemers en leerlingen zijn op de hoogte gebracht van wat zij moeten doen bij een noodsituatie zoals alarm slaan, instructies van de BHV-er volgen, weten hoe ze zich via een vluchtroute naar de nooduitgang moeten begeven en waar men zich buiten moet verzamelen.
 • Vluchtroutes en nooduitgangen binnen de school zijn duidelijk aangegeven.
 • Er zijn voldoende brandblusmiddelen aanwezig.
 • De brandblusmiddelen zijn zichtbaar, bereikbaar en direct bruikbaar voor iedereen. Niet-automatische brandblusmiddelen zijn voorzien met een pictogram (bord of sticker).
 • Er zijn voldoende verbandtrommels aanwezig.
 • De verbandtrommels zijn zichtbaar en bereikbaar voor iedereen, en zijn voorzien van een pictogram (bord of sticker).
 • De brandblusmiddelen en verbandtrommels worden regelmatig gecontroleerd en onderhouden.
 • De effectiviteit van de BHV-organisatie en het schoolnoodplan wordt regelmatig geëvalueerd.

Schoolnoodplan

 • De werkgever beschikt voor iedere locatie over een schoolnoodplan (ook wel aangeduid als calamiteitenplan). Het plan is gebaseerd op de RI&E. Het schoolnoodplan is gericht op een planmatige inzet van BHV'ers tijdens noodsituaties. Het bevat tenminste de volgende onderdelen:
  • een beschrijving van de potentiële noodsituaties
  • ontruimingsplan
  • plattegronden
  • taakomschrijvingen van de BHV 'ers
  • procedures
  • namenlijsten en telefoonlijsten
  • afspraken met o.a. brandweer, GG en GD en politie
  • preventieve maatregelen
  • technische voorzieningen
  • nazorg
 • Leerlingen, ouders en personeel van de school zijn op de hoogte gebracht van de afspraken bij mogelijke calamiteiten.
 • Er vinden ontruimingsoefeningen plaats, minimaal eens per jaar, het liefst aan het begin van ieder schooljaar.
 • Het schoolnoodplan voldoet aan de eisen uit de Gebruiksvergunning van de Brandweer.

Wensen

 • Indien werknemers voor het eerst worden aangewezen als BHV'er, is een basisopleiding BHV aan te bevelen. Op basis van de risico's (zie de RI&E) kan nagegaan worden welke extra opleidingen nodig zijn.
 • Indien van toepassing kan de volgende specifieke kennis van belang zijn voor BHV-ers:
  • Hoe om te gaan met tekenbeten?
  • Hoe om te gaan met prikongevallen als gevolg van het oprapen van (drugs)spuiten?
  • Hoe om te gaan met blootstelling aan biologische agentia (bijvoorbeeld cultures van schimmels en bacteriën)?
  • Specifieke EHBO bij brandwonden of contact met/inademing of opname van gevaarlijke stoffen.

Datum laatste wijziging:
maandag 26 februari 2018

Goedgekeurde norm:

Wordt gehanteerd door
de Inspectie-SZW.

Contact over deze norm?

Mail de redactie over deze norm