Norm: Hulpverleningsmiddelen

Inhoud van deze pagina

Vragen

Moet een ontruimingsoefening altijd aangekondigd worden?

Nee.
In de Arbowetgeving is niet vastgelegd of een ontruimingsoefening aangekondigd of onaangekondigd moet gebeuren. Wel staat in de Arbowet dat een ontruimingsoefening moet plaatsvinden om de kennis en vaardigheden van de BHV‘ers op peil te houden. Leren van de ontruimingsoefening is dus het belangrijkste doel. Het wel of niet van te voren aankondigen hangt dan af van wat de school wil leren van de oefening. En dat hangt uiteraard weer af van de mate waarin de school al geoefend is in het ontruimen. Bepaal voor de ontruimingsoefening wat het leerdoel is en waarop je tijdens de oefening let of wat je wilt meten, de benodigde ontruimingstijd bijvoorbeeld. Laat daar de beslissing al of niet aankondigen van af hangen.

Zie ook de norm Bedrijfshulpverlening en schoolnoodplan.

Is het verplicht om EHBO of BHV-medewerkers in dienst te hebben?

Ja, al is EHBO niet verplicht.
In de Arbowet is opgenomen dat de werkgever verplicht is maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Bedrijfshulpverlening is één van de onderwerpen die bijdragen aan een goed arbobeleid. Bedrijfshulpverlening houdt ondermeer in dat u als werkgever maatregelen moet nemen voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en evacuatie. Deze maatregelen gelden zowel voor werknemers als voor andere aanwezigen op uw schoolterrein. Naast het nemen van maatregelen is het ook belangrijk dat u contacten onderhoudt met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties als zich een ongeval voordoet.

De kerncompetenties van een BHV’er zijn:

  • Hij/zij moet snel kunnen ontruimen.
  • Hij/zij moet adequaat een (beginnende) brand kunnen blussen.
  • Hij zij moet adequaat alarm kunnen slaan naar hulpdiensten.
  • Hij/zij moet eerste levensreddende handelingen kunnen verrichten (dat is minder dan een ehbo-deskundigheid).

Het aantal BHV-ers dat u aanstelt ligt niet vast in de wet en het aantal EHBO’ers al helemaal niet. Dit geldt ook voor de manier waarop u de BHV-er in uw bedrijf organiseert. En voor de verhouding BHV-EHBO’ers. Echter, bij het bepalen van het aantal BHV-ers én de wijze waarop u de BHV organiseert, moet u wel rekening houden met de grootte van uw school (vooral ook: het aantal verdiepingen en/of locaties) en de risico’s in uw school, die aan het licht zijn gekomen op basis van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Als u bedrijfshulpverleners aanstelt, moet u ervoor zorgen dat zij beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren. Bij afwezigheid moet iemand anders de taken overnemen.

Is een jaarlijkse herhalingstraining BHV noodzakelijk? Wat is er wettelijk geregeld? Wat moet en wat mag? Hoe gaat dit in de praktijk?

Wat is er wettelijk geregeld? Wat moet er en wat mag er?
De arbowet geeft geen voorschriften aan de frequentie van de BHV herhalingscursussen. In de Arbocatalogus-VO normen is vastgelegd dat: De BHV-ers adequaat zijn opgeleid en dat de kennis en vaardigheden van de BHV-ers worden onderhouden door iedere twee jaar een herhalingscursus te volgen. Men mag van de Arbocatalogus afwijken indien men kan onderbouwen dat de afwijking minimaal gelijkwaardig is. De normen uit de Arbocatalogus zijn vastgesteld door de sociale partners, goedgekeurd door de Inspectie-SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) en wordt gehandhaafd door de Inspectie-SZW.

Wat moet er en wat mag er?
Men moet minimaal voldoen aan de wettelijke eisen, in dit geval de normen uit de Arbocatalogus-VO.
Daarnaast moet het passend zijn voor de praktijk. Door een gerenommeerde BHV opleidingsinstelling als NIBHV wordt een herhalingsfrequentie van 1x per jaar gehanteerd. Hierop zijn ook alle certificaten die onder auspiciën van NIBHV worden uitgegeven, ook slechts één jaar geldig. Echter deze jaarlijkse frequentie is een bepaling van NIBHV zelf en heeft geen wettelijke basis.

Hoe gaat dit in de praktijk?
In de praktijk wordt veelal jaarlijks een redelijk standaard herhalingscursus BHV gegeven. Een herhalingscursus 1x per 2 jaar is te weinig is om als BHV’er adequaat te kunnen handelen. Een prima alternatief is om jaarlijks bij het begin van het schooljaar een uitgebreid ontruimingsoefening op de schoollocatie te houden met alle bij het ontruimingsplan betrokkenen (receptie, docenten, leerlingen). Dit evalueren met de BHV’ers en dat aanvullen met enkele vaardigheden t.a.v. relevante levensreddende handelingen (LRH).
Ofwel jaarlijks minimaal een halve dag voor herhaling in de vorm van een op de onderwijslocatie afgestemde oefening (onder begeleiding van een externe opleider) met evaluatie en aanvullende instructies LRH (maatwerk).

Is een defibrillator op school verplicht?

Nee.
Scholen zijn niet verplicht een defibrillator aan te schaffen. De arbowet heeft ten doel dat de werknemer veilig en gezond moet kunnen werken binnen de school. Een defibrillator kan dat voor een gedeelte bewerkstelligen. Het is aan de school zelf om te beslissen een defibrillator ook daadwerkelijk aan te schaffen. Wel zie je t
egenwoordig steeds vaker AED's hangen in veel publieke ruimte.