Norm: Incidentenregistratie

Het schoolveiligheidsbeleid is gebaat bij een goede registratie en analyse van incidenten op school. Een adequate registratie helpt bij het formuleren van preventieve en corrigerende maatregelen en de evaluatie van die maatregelen.

Inhoud van deze pagina

Norm

De werkgever heeft een adequate registratie van incidenten op school.

Minimumeis

  • De werkgever registreert alle incidenten van agressie, geweld, pesten, discriminatie en seksuele- en homo-intimidatie die in de school of de directe omgeving van de school gebeuren. De wijze waarop de incidentenregistratie is georganiseerd inclusief de toedeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is schriftelijk vastgelegd.

Wensen

  • Het registratiesysteem moet gemakkelijk toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn voor degenen die belast zijn met de registratie van incidenten.
  • Incidenten worden zoveel als mogelijk door één en dezelfde persoon geregistreerd. Als meerdere personen incidenten registreren zijn duidelijke afspraken gemaakt over uniforme registratie (definities etc.).
  • Periodiek/jaarlijks analyseert de werkgever de incidentregistratie en stelt op basis daarvan eventuele acties en maatregelen voor, ter aanscherping van het schoolveiligheidsbeleid.