Norm: Explosieveiligheid

Explosiegevaar op school is niet denkbeeldig. Denk aan het vergeten potje met gekristalliseerd picrinezuur of het risico op een steekvlam als een bunsenbrander in de verkeerde volgorde wordt afgekoppeld. Van gasexplosiegevaar kan ook sprake zijn bij lassen en snijden in het praktijklokaal metaalbewerking, bij opslag van gasflessen of chemicaliën. In het praktijklokaal voor (machinale) houtbewerking kan explosieve atmosfeer ontstaan als gevolg van fijn houtstof. Vooral in het ‘mothok’ zijn maatregelen nodig om te voorkomen dat een risico op stofexplosie ontstaat.

Inhoud van deze pagina

Norm

De school treft adequate maatregelen om te voorkomen dat een explosieve atmosfeer kan ontstaan.

Wanneer het voorkomen van een explosieve atmosfeer op plaatsen niet kan worden gegarandeerd, worden die plaatsen ingedeeld in gevarenzones en worden de bijbehorende maatregelen getroffen.

Minimum eisen

  • Als onderdeel van de RI&E is het risico op het ontstaan van een explosieve atmosfeer beoordeeld en vastgelegd in een explosieveiligheidsdocument (EVD). Op het tabblad Tip & Links op deze pagina vindt u een handleiding waarmee u een EVD kan opstellen.
  • In het EVD zijn maatregelen in een plan van aanpak opgenomen (inclusief de prioriteit, het tijdspad en degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de maatregel) met als doel het voorkomen van het ontstaan van een explosieve atmosfeer.
  • De school voert het in het EVD opgenomen het plan van aanpak aantoonbaar uit.