Norm: Explosieveiligheid

Inhoud van deze pagina

Vraag

Welke gevaarlijke stoffen mogen wel/niet aanwezig zijn op een school?

Uit principe moeten alle gevaarlijke stoffen zoveel als mogelijk worden vervangen door niet of minder schadelijke stoffen. Dit is de bronaanpak of arbeidshygiënische strategie die de arbowet eist (art. 3 lid 1b en arbobesluit art. 4.4). Om toch met gevaarlijke stoffen te mogen werken, moet de werkgever aantonen dat vervanging door minder schadelijke stoffen niet mogelijk is. Het werken met gevaarlijke stoffen die niet vervangen kunnen worden is aan strenge voorschriften gebonden (zie Arboportaal).
Stoffen die voorkomen op de lijst van kankerverwekkende, mutagene, en voor de voortplanting giftige stoffen horen in principe niet op een school. Ook op de website veiligpracticum.nl zijn onveilige stoffen vermeld die beter vermeden kunnen worden.

Zie ook de norm Hanteren van kankerverwekkende stoffen.