Norm: Hanteren van kankerverwekkende stoffen

Sommige gevaarlijke stoffen die op school worden gebruikt, kunnen op termijn kankerverwekkend zijn. Dat geldt ook voor een aantal stoffen die bij bewerking ervan vrij kunnen komen, bijvoorbeeld bepaalde hout- of kwartshoudende steensoorten of keramiek. Ook las- en soldeerrook kunnen op termijn kankerverwekkend zijn.

Inhoud van deze pagina

Norm

De omgang met kankerverwekkende stoffen moet aan hoge eisen voldoen om risico's op kanker uit te sluiten. Hierbij geldt; indien mogelijk vervangen, en anders is de blootstelling 'ALARA', oftewel as low as reasonably achievable.

Minimum eisen

 • Kankerverwekkende stoffen worden zo min mogelijk gebruikt. Voorbeelden van kankerverwekkende stoffen die niet gebruikt mogen worden: asbest, benzeen, tetra, chloroform, pentachloorethaan, 1,1,2,2-tetrachloorethaan, etc.
 • De werkgever heeft in een RI&E vastgesteld met welke kankerverwekkende stoffen er wordt gewerkt, door welke werknemers, in welke ruimten, in welke hoeveelheden etc. Nagegaan is of er grenswaarden worden overschreden.
 • Voor elke kankerverwekkende stof en las-of soldeerrook is nagegaan - in onderstaande volgorde -
  1. Kan de stof vervangen worden door een andere stof?
  2. Kan de verwerking van de kankerverwekkende stof in een gesloten systeem plaatsvinden?
  3. Kan er puntafzuiging of ruimteventilatie toegepast worden om de verontreinigde lucht bij de werkplek weg te zuigen?
  4. Kunnen met technische maatregelen de werknemers zoveel mogelijk van de bron waar kankerverwekkende stoffen voorkomen, worden afgeschermd?
  5. Als de voorgaande maatregelen technisch niet uitvoerbaar zijn, moeten persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt worden.
 • Na vaststelling van de maatregelen wordt een hernieuwde beoordeling van de blootstelling uitgevoerd waaruit moet blijken of de maatregelen afdoende zijn geweest (blootstelling blijft onder de grenswaarde). Hierbij behoort de beoordeling van de doeltreffende werking van de gekozen persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Voor de handelingen met kankerverwekkende stoffen zijn strikte werkprotocollen opgesteld die een veilige werkwijze waarborgen.
 • Er is een lijst van de werknemers die in aanraking kunnen komen met de kankerverwekkende stoffen.
 • Stofvormige kankerverwekkende stoffen als houtstof, lasrook etc. worden direct afgezogen naar de buitenlucht (puntafzuiging).
 • Werkzaamheden met kankerverwekkende stoffen worden uitsluitend in speciaal daarvoor ingerichte werkruimtes uitgevoerd. De verblijfstijd daar is zo kort mogelijk. De werkruimtes zijn gemarkeerd met een waarschuwingsbord.
 • In werkruimten waar stofvormige kankerverwekkende stoffen voorkomen wordt niet geveegd! Deze werkruimten worden nat gereinigd.
 • Er zijn regels en procedures opgesteld over hygiëne (niet drinken, eten, opgang met werkkleding, reiniging etc).
 • De werknemers dragen werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de werkzaamheden met kankerverwekkende stoffen.
 • De werknemers hebben praktische instructie gehad over de risico's van het werken met kankerverwekkende stoffen en de genomen maatregelen, zoals de hygiënische maatregelen, het veilig gebruik van werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • De werknemers beschikken over werkkleding en de noodzakelijk geachte persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • De werkkleding wordt niet mee naar huis genomen.
 • De werkkleding wordt op afgesproken tijden verschoond.
 • Het verzamelde stof wordt goed gesloten afgevoerd.
 • De personen die in de RI&E vermeld staan op de lijst van werknemers die aan kankerverwekkende stoffen blootstaan, moeten in de gelegenheid gesteld worden om zich periodiek gezondheidskundig te laten onderzoeken. Een onderzoek is in elk geval nodig voordat een werknemer de werkzaamheden voor de eerste keer verricht. De werknemer mag te allen tijde inzage hebben in zijn of haar medisch dossier. Dit dossier wordt tot 40 jaar na beëindiging van de werkzaamheden bewaard.

Wens

In de nabijheid van het praktijklokaal waar de werkzaamheden plaatsvinden is een wasgelegenheid.