Norm: Hanteren van gevaarlijke stoffen

Inhoud van deze pagina

Tips

Saneer de voorraad gevaarlijke stoffen.

De werkgever moet alle stoffen die schade aan de gezondheid kunnen veroorzaken of onveilig zijn vervangen door minder schadelijke stoffen (voor zover dat redelijkerwijs kan worden gevergd Arbobesluit artikel 4.4 lid 2).

Voor elke gevaarlijke stof kan de vraag worden gesteld of het werken met die stof absoluut noodzakelijk is voor het onderwijsleerproces en het halen van de kerndoelen in het voortgezet onderwijs.

Zie veiligpracticum.nl voor stoffen die beter afgevoerd kunnen worden.

 

De werkgever moet van alle stoffen die schade aan de gezondheid kunnen veroorzaken een register bijhouden. Deze verplichting vloeit voor uit artikel 5 van de arbowet om een risico-inventarisatie en –evaluatie te maken. Artikel 4.2 van het Arbobesluit verplicht werkgevers tot een nadere inventarisatie, namelijk inzicht te hebben in de aard, duur en mate van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en om een blootstellingsbeoordeling te maken.

Stoffen waarvoor een wettelijke grenswaarde voor blootstelling is bepaald zijn opgenomen in bijlage XIII van de Arboregeling.