Norm: Opslag gevaarlijke stoffen in speciale ruimten - kasten buiten het lokaal

Inhoud van deze pagina

Vragen

Mogen wij in het scheikundelokaal kunststof lekbakken gebruiken voor de opslag van gevaarlijke stoffen?

Ja. In algemene zin wordt de stelregel aangehouden dat chemicaliën die in een kunststof verpakking zitten, kunnen worden opgeslagen in kunststof lekbakken. Zitten de chemicaliën in een stalen verpakking? Dan moeten stalen lekbakken worden gebruikt. Raadpleeg altijd het etiket of de productinformatie van de leverancier.

Voor de opslag van gevaarlijke stoffen zijn normen opgesteld: Opslag gevaarlijke stoffen in het lokaal.

Meer informatie over gevaarlijke stoffen vindt u ook in het Arboportaal.

Welke gevaarlijke stoffen mogen wel/niet aanwezig zijn op een school?

Uit principe moeten alle gevaarlijke stoffen zoveel als mogelijk worden vervangen door niet of minder schadelijke stoffen. Dit is de bronaanpak of arbeidshygiënische strategie die de arbowet eist (art. 3 lid 1b en arbobesluit art. 4.4). Om toch met gevaarlijke stoffen te mogen werken, moet de werkgever aantonen dat vervanging door minder schadelijke stoffen niet mogelijk is. Het werken met gevaarlijke stoffen die niet vervangen kunnen worden is aan strenge voorschriften gebonden (zie Arboportaal).
Stoffen die voorkomen op de lijst van kankerverwekkende, mutagene, en voor de voortplanting giftige stoffen horen in principe niet op een school. Ook op de website veiligpracticum.nl zijn onveilige stoffen vermeld die beter vermeden kunnen worden.

Zie ook de norm Hanteren van kankerverwekkende stoffen.


Zijn er voor een TOA Scheikunde cursussen etikettering?

Ja, er zijn cursussen etikettering. Zelf bieden we die niet aan, maar Eurofysica organiseert regelmatig de cursus basiskennis waaronder etikettering.

 

Wat is er gewijzigd in het etiketteren van chemicaliën die in school gebruikt worden?

Scholen die met chemicaliën werken moeten voldoen aan de verordening voor het indelen, etiketteren en verpakken van stoffen en mengsels (in het Engels Classification Labelling and Packaging, CLP). Wereldwijd worden chemische stoffen op dezelfde manier ingedeeld en geëtiketteerd. Deze afspraak wordt het Globally Harmonized System genoemd, afgekort het GHS.

Het GHS is sinds 2009 van kracht in Europa. Maar er geldt een overgangstermijn tot 2015. Vanaf juni 2015 moeten producenten en leveranciers al hun mengsels etiketteren volgens GHS. Voor enkelvoudige stoffen moet dat al vanaf 1 december 2010. Na juni 2017 mogen er geen chemische producten met oude etiketten meer in de handel zijn.

Met het GHS verdwijnen de R- en S-zinnen en de bekende oranje gevaarsymbolen.
Deze zijn vervangen door H- en P- zinnen en ruiten met rode rand.