Norm: Schoolveiligheidsbeleid

Inhoud van deze pagina

Vragen

Mag je een leerling fouilleren?

Ja, mits dit is opgenomen in het schoolreglement. Anders niet.
De wijze waarop dergelijke bevoegdheden in het schoolreglement worden opgenomen zou bijvoorbeeld kunnen zijn: 'Het is de directie/teamleiders/leraren in het kader van het veiligheidsbeleid toegestaan leerlingen preventief te fouilleren en lockers te doorzoeken.' Hiervoor moeten duidelijk kaders worden aangegeven, bijvoorbeeld dat hier terughoudend mee zal worden omgegaan in verband met het privacybelang van de leerling. Tevens moet duidelijk benoemd worden wie deze bevoegdheid heeft. Als de leerling weigert medewerking te verlenen en agressief of gewelddadig wordt, is het raadzaam om niet over te gaan tot fouillering. In dat geval zal de directie/teamleider beslissen wat er vervolgens dient te gebeuren (bijv. vorderen school te verlaten en/of hulp politie inroepen).

Het is aan te bevelen om bij ingrijpende maatregelen als fouilleren steeds samen met een collega - andere leraar, directielid, conciërge en dergelijke - op te treden. Dit om sterker te staan bij eventuele latere klachten over geweld of seksuele intimidatie. Trek als leraren bij de keuze om al of niet te fouilleren altijd één lijn; als de ene leraar wel handhaaft en de andere niet, is een school niet consequent in de navolging van het schoolreglement.

Tevens is het aan te bevelen ouders en leerlingen actief te informeren over het beleid van de school en de regels die op school gelden. Dit kan bijvoorbeeld door het toesturen van de schoolgids met schoolreglement en leerlingenstatuut, voorzien van een begeleidend schrijven. Op deze wijze mag en kan de school ervan uitgaan dat ouders en leerlingen op de hoogte zijn van de op school geldende regels. Bij inschrijving van de leerling kan het reglement persoonlijk overhandigd worden, waarna de leerling tekent voor ontvangst.

Klik hier voor meer tips & aanbevelingen inzake optreden tegen geweldsincidenten in de school.

 

Kan ik als werknemer schade verhalen op mijn werkgever?

Ja, dat kan als de werkgever onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen om jou als werknemer te beschermen tegen agressie en geweld tijdens het werk. Op 11 november 2011 heeft de Hoge Raad een vonnis uitgesproken over het verhalen van schade op de werkgever. Het vonnis maakt het voor de werknemer, die tijdens zijn werk te maken krijgt met agressie en geweld, eenvoudiger om de geleden schade te verhalen bij zijn werkgever. Tegelijkertijd vormt deze uitspraak voor werkgevers een financiële prikkel hun uiterste best te doen om ervoor te zorgen dat hun werknemers tijdens hun werk zo min mogelijk in aanraking komen met agressie en geweld.

 

Is het registreren van incidenten inmiddels wettelijk verplicht?

Nee. De sociale partners in het voortgezet onderwijs zijn wel van mening dat het registreren van incidenten een belangrijk onderdeel is van het schoolveiligheidsbeleid. Daarom hebben zij in de Arbocatalogus-VO het registreren van incidenten als norm opgenomen (klik hier).

Om incidenten conform de voorgenomen wettelijke verplichting te registreren, kunnen scholen gratis gebruik maken van de Incidentenregistratie-module in het ArboManagementSysteem. 

Is het verplicht om een schoolveiligheidsplan én een arbobeleidsplan te hebben? Welke documenten op het gebied van arbo en veiligheid zijn minimaal verplicht voor een vo-school? En op basis van welke regelgeving is dat?

Ja, alle werkgevers moeten risico's voor de gezondheid en veiligheid van werknemers structureel, systematisch en aantoonbaar wegnemen of beheersen; kortom arbobeleid voeren. Dat betekent planmatig werken en de resultaten daarvan te evalueren. De uitkomst van de evaluatie kan aanleiding zijn om e.e.a. bij te stellen.

De wet stelt geen eisen aan de vorm van de plannen. Het schoolveiligheidsplan kan dus een onderdeel zijn van het bredere arbobeleidsplan. Werkgevers kunnen er ook voor kiezen om verschillende documenten / plannen op te stellen. Bijvoorbeeld voor de (sociale) schoolveiligheid, een apart plan voor het omgaan met gevaarlijke stoffen en een apart plan voor de veiligheid en onderhoud van het schoolgebouw en de installaties daarbinnen etc. etc. Een document met een inventarisatie en evaluatie van alle gezondheids- en veiligheidsrisico's (RI&E)moet in alle gevallen beschikbaar zijn. Zo'n document kunt u opstellen met o.a. de Arboscan-VO.

In de Arbocatalogus-VO, onder de norm Verplichtingen Arbowet, vindt u een opsomming van verplichtingen. 

Op voion.nl treft u een voorbeeld van een arbobeleidsplan aan met daarin de thema’s waaraan de school inhoud dient te geven. Scholen zijn sinds 1 januari 2006 op grond van de cao-vo verplicht een schoolveiligheidsplan op te stellen. Hierin beschrijft een school hoe zij de fysieke en sociale veiligheid in en om het schoolgebouw waarborgt. Het schoolveiligheidsplan heeft vooral betrekking op de thema´s agressie & geweld, seksuele intimidatie en discriminatie en word samen met de (g)mr opgesteld.

Zie voor meer informatie ook School en Veiligheid en kijk op de site van Voion voor aanvullende informatie over het schoolveiligheidsplan en arbobeleid

Is het toegestaan dat een werknemer alleen in de school aanwezig is en daar werk verricht? Aan welke voorwaarden moet dan worden voldaan?

Ja, alleen werk in school is toegestaan. De arbowet verbied alleenwerken in een aantal specifieke risicovolle situaties en werkzaamheden; denk aan duikers. Bovendien is het voor jongeren onder de 18 verboden om alleen te werken.

Uiteraard brengt de arbowet en de zorgplicht van werkgevers voor alleenwerkers met zich mee dat goed nagedacht wordt over de specifieke risico’s die alleenwerken met zich meebrengt. Denk maar aan alarmeren bij een calamiteit etc.