Norm: Natuurkunde en/of biologielokaal - Algemene eisen

Inhoud van deze pagina

Vragen

In de Arbocatalogus-VO staat dat chloroform niet meer gebruikt mag worden. Is dit een advies of is het bindend?

Het verbod op chloroform is bindend op grond van de afspraken die de werkgevers en werknemers hebben gemaakt over invulling van de arbowet in scholen voor voortgezet onderwijs.
Die afspraken zijn vastgelegd in de Arbocatalogus-VO die onderdeel is van de cao-vo. Bij handhaving van de arbowet gaat de Inspectie-SZW (arbeidsinspectie) uit van de minimum-eisen in de Arbocatalogus-VO.

De Arbocatalogus-VO verbied  expliciet ook het gebruik van asbest, benzeen, tetra, 1,1,2,2-tetrachloorethaan en penta-chloorethaan. Zie norm: Hanteren van gevaarlijke stoffen. Voor een lijst van stoffen die de NVON afraadt zie: veiligpracticum.nl

 

Wordt het personeel medisch onderzocht als asbest aanwezig is?

Nee, tenzij medewerkers zijn blootgesteld aan asbest. Als asbest hechtgebonden is en er van blootstelling aan asbest dus geen sprake is, is een arbeidsgezondheidskundig onderzoek naar gezondheidseffecten van asbest niet nodig. Is er echter wel sprake van blootstelling aan asbest(stof) dan dienen de betrokken medewerkers ten minste éénmaal in de drie jaar opnieuw in de gelegenheid gesteld worden om een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan.
Artikel 18 van de arbowet verplicht het schoolbestuur om als werkgever een (arbeids)gezondheidskundig onderzoek aan het personeel aan te bieden. De gegevens uit het onderzoek moeten in het personeelsdossier worden opgeslagen. Het dossier moet minimaal 30 jaar worden bewaard. Het personeel mag het onderzoek weigeren. De weigering moet schriftelijk worden vastgelegd.

Is het toegestaan om met bloed/organen te werken op een school?

Nee. Bloed aanprikken is niet toegestaan. Sociale partners hebben besloten dat bloed aanprikken in het kader van practica niet wordt gedaan (zie norm: Natuurkunde en/of biologielokaal - Demonstratie- en leerlingenproeven.
Werken met organen is wel toegestaan, maar valt onder biologische agentia en staat beschreven in het Arbobesluit hoofdstuk 4 afdeling 9. Dit onderdeel van het Arbobesluit is van toepassing op alle situaties waarin er blootstelling aan biologische agentia kan plaats vinden.

Mogen in een biologielokaal gordijnen hangen?

Ja, mits de gordijnen geen risico vormen voor de brandveiligheid. In het algemeen wordt geadviseerd dat materialen die (licht) ontvlambaar zijn in het interieur vermeden dienen te worden of zodanig te zijn behandeld dat deze niet langer brandgevaarlijk zijn.

Voor het scheikundelokaal is wel een expliciet gordijnverbod opgenomen bij de eisen voor de inrichting van het lokaal, omdat daar met open vuur gewerkt wordt (gasbranders).

Moet de gasslang van de branders in het natuurkundelokaal voorzien zijn van een datum?

Nee, het gasslangbesluit waarin deze bepaling was opgenomen is vervallen. Belangrijker is de vraag of de gasslang nog deugdelijk is.

Bij twijfel aan de deugdelijkheid, moet de gasslang worden vervangen.