Norm: Theorielokaal - Algemene eisen

Inhoud van deze pagina

Vragen

Is de norm voor algemene eisen in het theorielokaal waar per leerling 2m² en 3,5m² per docent wordt gehanteerd nog actueel? 

Ja, de norm Algemene eisen voor het theorielokaal is actueel. Het doel van de norm is om te voorkomen dat er teveel personen in één lokaal verblijven, om zo de luchtkwaliteit in een leslokaal te optimaliseren.

Het gaat dan om: 

  • De kwaliteit van het binnenklimaat (ppm CO2 ). De kwaliteit is afhankelijk van de uitstoot per leerling in een periode, het beschikbare volume en de ventilatiegraad. Voorbeeld: Bij een minimale hoogte van het klaslokaal van 2,5m is er per leerling minimaal 5 kuub aan lucht nodig. Wilt u weten wat u kunt doen om de luchtkwaliteit in uw klaslokaal te verbeteren benader dan Ruimte OK of schakel uw Arbodienst in.
  • De bewegingsruimte van de docent en leerlingen op de werkplek. 
  • Bij calamiteiten moet er voldoende ruimte zijn om het lokaal snel te verlaten. 

Van de richtlijnen mag ook afgeweken worden, als de school daarmee aan de verplichtingen in de Arbowet voldoet en ze gelijkwaardige arbeidsomstandigheden realiseren. De bewijslast om te voldoen aan de eisen ligt bij de bestuurder en de handhaving ligt bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. 

Lees meer over de algemene eisen voor het theorielokaal in de Arbocatalogus-VO >>

Moet er daglicht naar binnen komen in ons dramalokaal? En hoe zit dat voor kantoorruimte?

Ja. In het Arbobesluit is een bepaling opgenomen over daglichttoetreding (hfdst 6, art. 6.3, lid 2): “Op arbeidsplaatsen komt, voor zover mogelijk, voldoende daglicht binnen en zijn voldoende voorzieningen voor kunstverlichting aanwezig.” Dat geldt dus voor vaklokalen, zoals het dramalokaal, maar ook voor ruimtes met een kantoorfunctie. In het Bouwbesluit 2012 art 3.78 (daglicht bestaande bouw) zijn de minimumeisen voor daglichttoetreding opgenomen.

De hoeveelheid licht is afhankelijk van het soort werk dat in een lokaal wordt verricht. Naast spiegelingen en te hoge contrasten kan ook de sterkte van de verlichting onvoldoende zijn. In een praktijklokaal is het belangrijk dat er daglicht naar binnen kan komen en er uitzicht naar buiten mogelijk is. Het verlichtingsniveau in het lokaal bedraagt omstreeks 300 lux. Tevens is er rekening gehouden met opstelling van de werkplekken, zodat er geen last is van verblinding, spiegeling of scherpe contrasten. In het Programma van Eisen Frisse Scholen, 2021 (gepubliceerd bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland) is informatie opgenomen over het visueel comfort van een lokaal. Voion gaat ervan uit dat de bouw en inrichting van het lokaal en de installaties zodanig is uitgevoerd dat tenminste voldaan kan worden aan het basisprogramma van eisen ‘Frisse scholen’ klasse C. Download hier het programma van eisen Frisse School.

Zie ook de norm Theorielokaal - Binnenklimaat

Aan welke eisen moet een eindexamenzaal voldoen?

Te denken valt aan minimumruimte voor tafel en stoel, geluidsniveau en lichtinval.

De Arbowet is voor leerlingen alleen van toepassing op 'verrichtingen van leerlingen en studenten in onderwijsinrichtingen of gedeelten daarvan, open ruimten daaronder begrepen, die vergelijkbaar zijn met arbeid in de beroepspraktijk' (zie arbowet art. 2 b.). Een examenkandidaat valt dus niet onder de Arbowet.
Echter heeft de werkgever op grond van de Arbowet wel de plicht om in de school gevaar voor de veiligheid en gezondheid van derden (leerlingen, ouders, leveranciers etc.) te voorkomen (zie arbowet art. 10). Dat betekent dat je leerlingen dus examen laat doen in een daartoe geschikte omgeving.

Over de arbeidsomstandigheden van medewerkers tijdens examens (surveillance en natuurlijk uitreiken en innemen) zou je kunnen zeggen dat je minder hoge eisen zou hoeven stellen aan de arbeidsomstandigheden in vergelijking met een leslokaal, omdat het over in tijd beperkte inzet/belasting gaat.

Zie voor meer informatie de normen:
- Theorielokaal - Algemene eisen
- Theorielokaal - Binnenklimaat

Wat is de juiste lichtintensiteit en kleurtemperatuur in ons schoolgebouw?

De verlichting in ons gebouw lijkt ontoereikend, omdat veel mensen klachten hebben, zoals hoofdpijn. Vooral in ruimtes met witte tafels.

De hoeveelheid licht is afhankelijk van het soort werk dat in een lokaal wordt verricht. Klachten zijn een signaal dat de verlichting niet in orde is. Naast spiegelingen en te hoge contrasten kan ook de sterkte van de verlichting onvoldoende zijn. In een praktijklokaal is het belangrijk dat er daglicht naar binnen kan komen en er uitzicht naar buiten mogelijk is. Het verlichtingsniveau in het lokaal bedraagt minimaal 300 lux. Tevens is er rekening gehouden met opstelling van de werkplekken, zodat er geen last is van verblinding, spiegeling of scherpe contrasten. In het Programma van Eisen Frisse Scholen, 2021 van Agentschap NL (voorheen SenterNovem) is informatie opgenomen over het visueel comfort van een lokaal. Voion gaat ervan uit dat de bouw en inrichting van het lokaal en de installaties zodanig is uitgevoerd dat tenminste voldaan kan worden aan het basisprogramma van eisen ‘Frisse scholen’ klasse C. Download hier het programma van eisen Frisse School.