Norm: Gymnastieklokaal - Algemene eisen

Inhoud van deze pagina

Vragen

Moet de toestelberging in de gymzaal afgesloten zijn?

Nee. Er zijn ook geen wettelijke verplichtingen tot het afsluiten van een toestelberging in de gymzaal.
Niet vanuit de Arbowetgeving en ook niet in de vorm van afspraken binnen de sector voortgezet onderwijs (Arbocatalogus-vo).

De ‘Normcommissie Overdekte Multidisciplinaire Sportaccommodaties’ heeft wel normen opgesteld. Deze zijn gebaseerd op het toenemend gebruik van sportaccommodaties én op het toenemen van het aantal sportattributen die in een berging moeten passen. De normen zijn echter niet verplichtend. Het is een advies over de veiligheid in de gymzaal. Een net is al voldoende om tijdens de les de ballen en dus ook de kinderen te weren uit de toestelberging.
Normen voor toestelberging zijn opgenomen in de KVLO uitgave "Handboek Huisvesting bewegingsonderwijs".

Aan welke normen moet een gymnastieklokaal aan voldoen?

In de Arbocatalogus-VO staan drie onderdelen genoemd waaraan een gymnastieklokaal moet voldoen.
Het gaat dan om algemene normen:
- Gymnastieklokaal - Algemene Eisen
- Gymnastieklokaal - Kleed- en doucheruimten
- Gymnastieklokaal - Toestellen

Op deze pagina's staan ook enkele schoolvoorbeelden en vragen inzake dit onderwerp met de daarbij horende antwoorden.
Informatie gerelateerde onderwerpen, bijvoorbeeld schoonmaak, staan in de Arbocatalogus-VO bij het betreffende thema’s (zie: schoonmaak en onderhoud). 

Als de gymnastiekruimte wordt gehuurd betekent dit dat deze toch in de Risico Inventarisatie opgenomen moet worden?

Ja. Het is verstandig om ook een RI&E te (laten) uitvoeren voor een (gehuurd) gymnastieklokaal. De school draagt immers verantwoordelijkheid voor de veiligheid van leerlingen. In het huurcontract kan wel geregeld worden wie verantwoordelijkheid is voor de staat van onderhoud van gymtoestellen en -lokaal. Maar dat neemt niet weg dat de huurder de plicht heeft te controleren of hetgeen u huurt voldoet aan de eisen die er aan gesteld worden. Deze informatie vindt u ook in de norm gymnastieklokaal – Toestellen (de eerste 2 minimumeisen).