Norm: Theorielokaal - Binnenklimaat

Inhoud van deze pagina

Vragen

Ik ben leraar op een middelbare school en heb stemproblemen. Is er informatie over hulpmiddelen?

Ja, een van de schoolvoorbeelden in de Arbocatalogus-VO gaat over een stemversterker (klik hier). Aanschaffen van een hulpmiddel is een (laatste) redmiddel. Inzetten op het voorkomen van stemproblemen is belangrijker. Daar gaat het schoolvoorbeeld “Een stem- en presentatietraining als preventieve maatregel ter voorkoming van uitval” over. Tenslotte; de website leraar24 heeft een dossier gewijd aan stemgebruik met achtergrondinformatie, tips en trucs. Zie dossier stemgebruik.

Moet er daglicht naar binnen komen in ons dramalokaal? En hoe zit dat voor kantoorruimte?

Ja. In het Arbobesluit is een bepaling opgenomen over daglichttoetreding (hfdst 6, art. 6.3, lid 2): “Op arbeidsplaatsen komt, voor zover mogelijk, voldoende daglicht binnen en zijn voldoende voorzieningen voor kunstverlichting aanwezig.” Dat geldt dus voor vaklokalen, zoals het dramalokaal, maar ook voor ruimtes met een kantoorfunctie. In het Bouwbesluit 2012 art 3.78 (daglicht bestaande bouw) zijn de minimumeisen voor daglichttoetreding opgenomen.

De hoeveelheid licht is afhankelijk van het soort werk dat in een lokaal wordt verricht. Naast spiegelingen en te hoge contrasten kan ook de sterkte van de verlichting onvoldoende zijn. In een praktijklokaal is het belangrijk dat er daglicht naar binnen kan komen en er uitzicht naar buiten mogelijk is. Het verlichtingsniveau in het lokaal bedraagt omstreeks 300 lux. Tevens is er rekening gehouden met opstelling van de werkplekken, zodat er geen last is van verblinding, spiegeling of scherpe contrasten. In het Programma van Eisen Frisse Scholen van RVO.nl (voorheen Agentschap NL) is informatie opgenomen over het visueel comfort van een lokaal. Voion gaat ervan uit dat de bouw en inrichting van het lokaal en de installaties zodanig is uitgevoerd dat tenminste voldaan kan worden aan het basisprogramma van eisen ‘Frisse scholen’ klasse C. Download hier het programma van eisen Frisse School.

Zie ook de norm Theorielokaal - Binnenklimaat

Aan welke eisen moet een eindexamenzaal voldoen?

Te denken valt aan minimumruimte voor tafel en stoel, geluidsniveau en lichtinval.

De Arbowet is voor leerlingen alleen van toepassing op 'verrichtingen van leerlingen en studenten in onderwijsinrichtingen of gedeelten daarvan, open ruimten daaronder begrepen, die vergelijkbaar zijn met arbeid in de beroepspraktijk' (zie arbowet art. 2 b.). Een examenkandidaat valt dus niet onder de Arbowet.
Echter heeft de werkgever op grond van de Arbowet wel de plicht om in de school gevaar voor de veiligheid en gezondheid van derden (leerlingen, ouders, leveranciers etc.) te voorkomen (zie arbowet art. 10). Dat betekent dat je leerlingen dus examen laat doen in een daartoe geschikte omgeving.

Over de arbeidsomstandigheden van medewerkers tijdens examens (surveillance en natuurlijk uitreiken en innemen) zou je kunnen zeggen dat je minder hoge eisen zou hoeven stellen aan de arbeidsomstandigheden in vergelijking met een leslokaal, omdat het over in tijd beperkte inzet/belasting gaat.

Zie voor meer informatie de normen:
- Theorielokaal - Algemene eisen
- Theorielokaal - Binnenklimaat

Wat is de juiste lichtintensiteit en kleurtemperatuur in ons schoolgebouw?

De verlichting in ons gebouw lijkt ontoereikend, omdat veel mensen klachten hebben, zoals hoofdpijn. Vooral in ruimtes met witte tafels.

De hoeveelheid licht is afhankelijk van het soort werk dat in een lokaal wordt verricht. Klachten zijn een signaal dat de verlichting niet in orde is. Naast spiegelingen en te hoge contrasten kan ook de sterkte van de verlichting onvoldoende zijn. In een praktijklokaal is het belangrijk dat er daglicht naar binnen kan komen en er uitzicht naar buiten mogelijk is. Het verlichtingsniveau in het lokaal bedraagt minimaal 300 lux. Tevens is er rekening gehouden met opstelling van de werkplekken, zodat er geen last is van verblinding, spiegeling of scherpe contrasten. In het Programma van Eisen Frisse Scholen, 2021 van RVO.nl (voorheen Agentschap NL) is informatie opgenomen over het visueel comfort van een lokaal. Voion gaat ervan uit dat de bouw en inrichting van het lokaal en de installaties zodanig is uitgevoerd dat tenminste voldaan kan worden aan het basisprogramma van eisen ‘Frisse scholen’ klasse C. Download hier het programma van eisen Frisse School.